För dig som är student på Logopedprogrammet Studieinformation och regler logopedprogrammet

På den här sidan hittar du information och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på logopedprogrammet.

Behörighet och uppflyttning till högre termin

För att du ska kunna fortsätta studera på nästa termin måste särskilda behörighetskrav vara uppfyllda. Kraven står under rubriken Särskild behörighet i varje kursplan. Så här ser behörighetskraven ut termin för termin:

 • Inför termin 2 får du restera med högst 15 hp.
 • Inför termin 3 krävs särskild behörighet för vissa av terminens kurser. För att gå kurserna Typisk tal-, språk- och läsutveckling och Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1 krävs godkänt resultat på kurserna Talkommunikation och Kommunikation och språklig struktur från tidigare terminer. För att gå kursen Analys och testmetodik krävs godkänt resultat på Statistik 1.
 • Inför termin 4 får du restera med högst 15 hp från föregående terminer. Du ska vara klar med Professionell utveckling 3 på termin 3 för att gå kurserna Professionell utveckling 4 och Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom – verksamhetsintegrerat lärande. Dessutom ska du vara klar med kursen Statistik 1 på termin 1 för att gå kursen Statistik 2.
 • Inför termin 5 behöver du ha klarat av samtliga kurser på termin 1-3. För att läsa kursen Röst- och talflytstörningar – verksamhetsintegrerat lärande krävs dessutom godkänt resultat på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande, termin 4. 
 • Inför termin 6 får du restera med högst 15 hp från föregående terminer. För att läsa kursen Dysfagi och förvärvade kommuikationsstörningar – verksamhetsintegrerat lärande krävs dessutom godkänt resultat på kursen Röst- och talflytsstörningar - verksamhetsintegrerat lärande på termin 5. 
 • Inför termin 7 ska alla kurser från termin 1-5 vara avklarade. Du får restera med totalt 7,5 hp från kurser inom huvudområdet logopedi på termin 6. För att gå kursen Fördjupning i logopedisk praktik ska samtliga kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU/VIL) till och med termin 6 vara godkända.
 • Inför termin 8 krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1-6. Du får restera med 7,5 hp från termin 7. Kursen Forskningsmetodik på termin 7 ska dock vara avklarad. 

Syftet med behörighetskrav på ett program är att studenterna ska ha kunskaper och färdigheter som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Du kan beviljas undantag från behörighetsvillkoren om du kan anses ha reella förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och ta igen de kurser och moment som saknas. Du ansöker med blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till högre termin inom program”.

Om du inte uppfyller kraven för att flyttas upp ska det göras en individuell studieplan i samråd med programmets studievägledare. Där beskrivs hur du ska klara av de kvarvarande kurserna eller momenten under kommande läsår.

Hälsa och träning

Träning för studenter

Du som student vid KI har möjlighet att träna på Friskvårdens gym i Huddinge samt delta i Friskvårdens pass. Du kan även delta i olika aktiviteter arrangerade av Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF) och att träna på Friskis & Svettis till rabatterat pris.

Träning och friskvård på KI

Studenthälsan

Hos Studenthälsan kan du få individuell kontakt i form av stöd, rådgivning och samtal. Du har också möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter och seminarier kring teman som stress, talängslan, bristande självförtroende/-känsla och prestationskrav. Du kan läsa mer på deras egen sida.

Kurs i stresshantering

Läs mer här om kursen för att hantera stress ACT -Stresshanteringskurs.

Vaccination och Provtagning

Du som student erbjuds av KI vaccination anpassat utifrån vilket utbildningsprogram du går. Inför VIL-period som börjar på termin 4 där du har din första direkta patientkontakt sker en kontroll och eventuell komplettering av ditt smittskydd. 

Vaccination och tidsbokning

 

Studentorganisationer och medlemsförbund

Medicinska Föreningen (MF)

Du som logopedstudent kan gå med i Medicinska Föreningen i Stockholm som är Karolinska Institutets största studentkår. Inom MF har olika grundutbildningar bildat sektioner som hanterar frågor och ärenden som är specifika för just det grundutbildningsprogrammet; för logopedstudenter är det Logopedsektionen. MF övervakar alla utbildningar på KI och säkerställer att de håller en hög standard och att samtliga studenter blir väl omhändertagna. MF anordnar också alla möjliga fester, baler, pubar och idrottsevenemang samt mycket annat för att bidra till ett socialt liv på campus.

Logopedsektionen (LoS)

Logopedsektionen som är MF:s äldsta sektion arbetar med frågor om studenthälsa, utveckling av utbildningen och studiesociala aktiviteter. Sektionen fungerar också som en länk mellan studenterna och Medicinska Föreningen. Logopedsektionen är ansvarig för kolloverksamheten för nya logopedstudenter och att arrangera andra evenemang som har direkt anknytning till Logopedprogrammet.

Varje år väljs en styrelse vars ledamöter även sitter som representanter i olika nämnder och råd på MF och inom Logopedprogrammet. Målet är att ha en variation i styrelsen av studenter som har kommit olika långt i utbildningen.

 

Medicinska Bokhandeln (MB)

Medicinska Föreningen äger till största delen Medicinska Bokhandeln som har butiker både på campus Solna och campus Huddinge (Harrys Böcker Medicinska Bokhandeln). Medicinska Bokhandeln tillhandahåller kurslitteratur för studentpris till samtliga utbildningar på Karolinska Institutet och Södertörns Högskola.

Svenska Logopedförbundets studentsektion (SLOSS)

Svenska Logopedförbundet (SLOF) har en delförening som ägnar sig speciellt åt studentfrågor - Svenska Logopedförbundets studentsektion (SLOSS). SLOF ingår i SRAT som är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

KI Alumni and Friends

KI Alumni and Friends är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat vid Karolinska Institutet. Genom nätverket kan du hålla kontakten med gamla vänner, hitta nya professionella kontakter, gå på seminarier, återträffar aktiviteter och dessutom ta del av det senaste inom medicinsk forskning och utbildning. Inom KI Alumni and Friends finns en egen grupp för logopeder. Du som är utexaminerad - välkommen att ansluta dig.

Studievägledare

Studievägledaren:

 • Ger dig vägledning i utbildningen och studierna
 • Ger dig råd om studievanor och studieteknik
 • Handlägger frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier och individuella studieplaner
 • Sköter kursplatsplaneringen för programmet
 • Ger information, vägledning och stöd i studiesociala frågor
 • Har tystnadsplikt

 

Välkommen att kontakta studievägledare:

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs sker i enlighet med högskoleförordningen (SFS 1993:100, 6 kap, §§ 6-8).

Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet har (2006-06-08) fastställt en tillgodoräknandeordning för grundutbildning.

 

Så här fyller du i ansökningsblanketten:

1. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ som passar på sid 1.

2a. Vid tillgodoräknande av en obligatorisk kurs ska du ange namnet på den kurs som du vill tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (HP) samt kursens kurskod på sid 1.

2b. Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, (detta gäller när du läser en annan kurs än någon av de valbara kurser som programmet erbjuder) ska du istället på sid 1 ange ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen.

3. Markera i kryssrutorna längst ner på sid 1 om din ansökan om tillgodoräknande baseras på tidigare studier eller reell kompetens, dvs. t ex arbetslivserfarenhet.

4. I tabellen på sid 2 ska du ange den utbildning (program/kurser/prov) du genomgått eller arbetslivserfarenhet som du har som du vill att vi ska bedöma. Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på högskolan samt namnet på kursen, om kursen är läst vid KI anges även kursens kurskod.

5. Fyll i blanketten noggrant och säkerställ att du fyllt i hela blanketten ordentligt och korrekt, skriv därefter under ansökan. OBS! Blanketten får ej vara dubbelsidig pga av att den sedan arkiveras.

 

Med din ansökan ska du bifoga:

Vidimerat studieintyg, (LADOK-utdrag/utdrag från LADOK på webb) både på svenska och engelska. Detta intyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. I intyget ska också kursens poängtal framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.

Kursplan, se till så att kursens innehåll och uppläggning samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde då du läste kursen som du ska skicka in.

En bilaga där du beskriver den utbildning/arbetslivserfarenhet som du vill att vi bedömer för tillgodoräknandet i förhållande till den kurs/kursmoment som du önskar tillgodoräkna dig.

Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. Bifoga inte några originalhandlingar utan enbart vidimerade kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan. Vidimera innebär att du har underskrift av en annan person för att intyga att kopian överensstämmer med originalet.

 

Skicka in ansökan i god tid - handläggningstiden är 8 veckor

För att vi ska hinna behandla ansökan innan den kurs som önskas tillgodoräknad startar ska ansökan ha inkommit till kursgivande institution senast två månader före kursstart för aktuell kurs. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser ska vara inlämnad senast den sista ansökningsdagen för valbara kurser. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas med ansökan. Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt.

Om du skickar in din ansökan senare är det viktigt att du påbörjar kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen och får avslag på din ansökan måste du eventuellt vänta till nästa kurstillfälle där det finns lediga platser innan du får gå denna kurs.

 

Övrig information

För de högskolepoäng som tillgodoräknas erhålls inte studiemedel. Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser. Förhandsbesked om tillgodoräknande av kurs ges inte annat än vid utbytesstudier. Om du har frågor kring tillgodoräknanden, behöver hjälpa att fylla i ansökan, eller vill kontrollera att den är rätt ifylld kan du vända dig till programmets studievägledare.

 

Postadress - ansökan om tillgodoräknande för obligatoriska kurser

Ansökan, inkl. bilagor, om tillgodoräknande av obligatoriska kurser skickas till kursgivande institution: 

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Enheten för logopedi, F67  att: Cecilia Hultqvist

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

Ansökningsblankett