För dig som är student på Logopedprogrammet Studieinformation och regler logopedprogrammet

På den här sidan hittar du information och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på logopedprogrammet.

Behörighetsvillkor

Student räknas som behörig till en kurs från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är uppfyllda och de godkända resultaten är registrerade i Ladok. Alla villkor ska vara uppfyllda vid kursens start.

För att veta om du är behörig till en kurs tar du själv fram information om behörighetsvillkor samt vilka resultat som finns inrapporterade i Ladok. Behörighetsvillkoren finns publicerade på programwebben och i kursplanerna för kommande kurs.

 

Om du ej är behörig vid kursstart

Det är ditt eget ansvar att, i god tid innan kurs och termin startar, ta reda på hur och när du kan göra omexaminationer. Det gäller alla obligatoriska moment som till exempel seminarier, VIL/VFU och skriftliga examinationer etc. I Canvas på respektive kurs hittar du datum angivna för olika examinationer för terminen. Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor.

 

Ansökan om undantag för behörighetsvillkor (dispens)

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag beviljas om studenten kan styrka att hen har tillräckliga förkunskaper för att klara av kursen trots att behörighetsvillkoren inte är uppfyllda. För mer information, se Undantag från behörighetsvillkor.

Din ansökan om dispens ska innehålla:

 • Redovisning av vad du saknar för att uppfylla behörighetsvillkoren. Detta kan till exempel vara en kurs, ett delmoment eller ett obligatoriskt examinerande inslag.
 • Underlag som styrker att du har förkunskaper och förutsättningar att klara av den kommande kursen.
 • En plan för hur du planerar att komma ifatt med de behörighetsgivande kurser/delmoment du resterar i.
 • Vänligen skicka din ansökan som ett dokument.

 

Observera att vid bedömning av din ansökan beaktas inte orsaker till att varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren som till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är, enligt Högskoleförordningen 7 kap 3§, om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Din motivering ska vara kortfattad, ca ½-1 A4-sida lång. Urklipp gällande Ladok-resultat ska ej bifogas.

Du fyller i din ansökan på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkor, utbildning på grundnivå och avancerad nivå” som du hittar här.

För att ansökan ska kunna handläggas innan kursstart måste den inkomma i god tid, rätt version av blanketten ska vara använd och den ska vara fullständigt ifylld. Om ansökan saknar information kan du behöva komplettera med information innan den behandlas. Tänk på att sent ankomna ansökningar inte alltid hinner behandlas innan kursstart vilket gör att du då inte kan påbörja kursen.

Ansökan mejlas som bilaga till studievägledaren och ska alltid vara i Word-format. Ankomstdatum och Dnr på blanketten fylls i av studievägledaren.

 

Sista ansökningsdag för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren (dispens) inför höstterminen 2024 är den:

 • 12 augusti 
 • Din ansökan skickas till studievägledare Helen Ågren helen.agren@ki.se

Din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen

Behörighet och uppflyttning till högre termin

För att du ska kunna fortsätta studera på nästa termin måste särskilda behörighetskrav vara uppfyllda. Kraven står under rubriken Särskild behörighet i varje kursplan. Så här ser behörighetskraven ut termin för termin:

Inför respektive termin krävs följande behörighet

Termin 2

Du måste ha godkänt på minst 15 hp från termin 1.

Termin 3

För att gå kurserna 2LG076 och 2LG103, behöver följande kurser vara godkända:

 • 2LG072: Talkommunikation
 • 2LG068: Kommunikation och språklig struktur

För att gå kursen 2LG103 krävs dessutom:

 • 2LG101: Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation

För att gå kursen 2LG078 krävs godkänt resultat på:

 • 2LG070: Statistik 1

Termin 4

Du får restera med högst 15 hp från termin 1-3.

För att gå kurserna 2LG082 och 2LG106 krävs godkänt resultat på:

 • 2LG104: Professionell utveckling 3

För att gå kursen 2LG106 krävs dessutom godkänt resultat på momentet Karaktäristik, inom kursen 2LG103: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom 1.

För att gå kursen 2LG081 krävs godkänt resultat på:

 • 2LG070: Statistik 1 

Termin 5

Du måste ha klarat av samtliga kurser på termin 1-3.

För att läsa kursen 2LG110 krävs dessutom godkänt resultat på:

 • 2LG106: Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom – verksamhetsintegrerat lärande

Termin 6

Du får restera med högst 15 hp från termin 1-5.

För att läsa kursen 2LG114 krävs dessutom godkänt resultat på:

 • 2LG110: Röst- och talflytsstörningar - verksamhetsintegrerat lärande

Termin 7

Du måste ha klarat av samtliga kurser på termin 1-5. Du får restera med totalt 7,5 hp från kurser inom huvudområdet logopedi på termin 6. 

För att gå kursen 2LG097 ska samtliga kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU/VIL) till och med termin 6 vara godkända.

Termin 8

Du måste ha klarat av samtliga kurser på termin 1-6, och får restera med max 7,5 hp från termin 7. Kursen Forskningsmetodik på termin 7 ska dock vara avklarad. 

Syftet med behörighetskrav på ett program är att studenterna ska ha kunskaper och färdigheter som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Du kan beviljas undantag från behörighetsvillkoren om du kan anses ha reella förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och ta igen de kurser och moment som saknas. Du ansöker med blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till högre termin inom program”.

Om du inte uppfyller kraven för att flyttas upp ska det göras en individuell studieplan i samråd med programmets studievägledare. Där beskrivs hur du ska klara av de kvarvarande kurserna eller momenten under kommande läsår.

Hälsa och träning

Träning för studenter

Du som student vid KI har möjlighet att träna på Friskvårdens gym i Huddinge samt delta i Friskvårdens pass. Du kan även delta i olika aktiviteter arrangerade av Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF) och att träna på Friskis & Svettis till rabatterat pris.

Träning och friskvård på KI

Studenthälsan

Hos Studenthälsan kan du få individuell kontakt i form av stöd, rådgivning och samtal. Du har också möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter och seminarier kring teman som stress, talängslan, bristande självförtroende/-känsla och prestationskrav. Du kan läsa mer på deras egen sida.

Kurs i stresshantering

Läs mer här om kursen för att hantera stress ACT -Stresshanteringskurs.

Vaccination och Provtagning

Du som student erbjuds av KI vaccination anpassat utifrån vilket utbildningsprogram du går. Inför VIL-period som börjar på termin 4 där du har din första direkta patientkontakt sker en kontroll och eventuell komplettering av ditt smittskydd. 

Vaccination och tidsbokning

 

Studentorganisationer och medlemsförbund

Medicinska Föreningen (MF)

Du som logopedstudent kan gå med i Medicinska Föreningen i Stockholm som är Karolinska Institutets största studentkår. Inom MF har olika grundutbildningar bildat sektioner som hanterar frågor och ärenden som är specifika för just det grundutbildningsprogrammet; för logopedstudenter är det Logopedsektionen. MF övervakar alla utbildningar på KI och säkerställer att de håller en hög standard och att samtliga studenter blir väl omhändertagna. MF anordnar också alla möjliga fester, baler, pubar och idrottsevenemang samt mycket annat för att bidra till ett socialt liv på campus.

Logopedsektionen (LoS)

Logopedsektionen som är MF:s äldsta sektion arbetar med frågor om studenthälsa, utveckling av utbildningen och studiesociala aktiviteter. Sektionen fungerar också som en länk mellan studenterna och Medicinska Föreningen. Logopedsektionen är ansvarig för kolloverksamheten för nya logopedstudenter och att arrangera andra evenemang som har direkt anknytning till Logopedprogrammet.

Varje år väljs en styrelse vars ledamöter även sitter som representanter i olika nämnder och råd på MF och inom Logopedprogrammet. Målet är att ha en variation i styrelsen av studenter som har kommit olika långt i utbildningen.

 

Medicinska Bokhandeln (MB)

Medicinska Föreningen äger till största delen Medicinska Bokhandeln som har butiker både på campus Solna och campus Huddinge (Harrys Böcker Medicinska Bokhandeln). Medicinska Bokhandeln tillhandahåller kurslitteratur för studentpris till samtliga utbildningar på Karolinska Institutet och Södertörns Högskola.

Svenska Logopedförbundets studentsektion (SLOSS)

Svenska Logopedförbundet (SLOF) har en delförening som ägnar sig speciellt åt studentfrågor - Svenska Logopedförbundets studentsektion (SLOSS). SLOF ingår i SRAT som är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

KI Alumni and Friends

KI Alumni and Friends är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat vid Karolinska Institutet. Genom nätverket kan du hålla kontakten med gamla vänner, hitta nya professionella kontakter, gå på seminarier, återträffar aktiviteter och dessutom ta del av det senaste inom medicinsk forskning och utbildning. Inom KI Alumni and Friends finns en egen grupp för logopeder. Du som är utexaminerad - välkommen att ansluta dig.

Studievägledare

Studievägledaren:

 • Ger dig vägledning i utbildningen och studierna
 • Ger dig råd om studievanor och studieteknik
 • Handlägger frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier och individuella studieplaner
 • Sköter kursplatsplaneringen för programmet
 • Ger information, vägledning och stöd i studiesociala frågor
 • Har tystnadsplikt

 

Välkommen att kontakta studievägledare:

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se

Tillgodoräknande

Om du har läst en eller flera kurser tidigare, som motsvarar en kurs på logopedprogrammet, så kan du ansöka om tillgodoräknande av den kursen. Om din ansökan beviljas, kommer detta att dokumenteras i Ladok, och du behöver inte läsa kursen på logopedprogrammet.

Om du har läst en kurs som valbar kurs, behöver du också ansöka om tillgodoräknande, för att den kursen ska räknas in i din examen.

Så här ansöker du om tillgodoräknande:

1. Identifiera den kurs på logopedprogrammet som du önskar tillgodoräkna dig (= slippa läsa). Det kan antingen vara en obligatorisk kurs inom utbildningen, eller en valbar kurs.

2. Fyll i blanketten Ansökan om tillgodoräknande för den aktuella kursen, så här:

För en obligatorisk kurs: Fyll i kursnamn, omfattning och kurskod i fältet ”Jag ansöker härmed om att få tillgodoräkna mig (slippa läsa) följande hel kurs vid KI”. (Om du ansöker om tillgodoräkna dig en eller flera delar av en kurs, sk ”moment”, så anger du den/dessa i fältet längre ner på sida 1.)

För valbar kurs: Fyll i kursnamn och omfattning i fältet ”Jag ansöker härmed om att få tillgodoräkna mig (slippa läsa) följande hel kurs vid KI”. Fältet ”Kurskod” lämnas tomt.

3.Markera i kryssrutorna längst ner på sid 1 om din ansökan om tillgodoräknande baseras på tidigare studier eller reell kompetens (t ex arbetslivserfarenhet).

4. Ange i tabellen på sid 2 den eller de kurser som du läst, eller den arbetslivserfarenhet som du har, som du vill att vi ska bedöma. Om du här anger en eller flera kurser, anger du kursens/kursernas omfattning och namnet på högskolan. Ange också numret på den bilaga som beskriver kursen.

Med din ansökan ska du bifoga (som separata filer):

 • Studieintyg (Ladok-utdrag) på svenska och engelska, där det framgår när du fått godkänt resultat på den eller de kurser du tidigare läst. (Om en kurs är läst vid ett utländskt universitet behöver du bifoga ett intyg med kursens benämning på originalspråket i stället för på svenska.)
 • Kursplan för den eller de kurser som du läst. Observera att det är den kursplan som gällde då du läste kursen som du ska skicka in. Numrera denna bilaga med samma nummer som du angett i blanketten.

Bifoga gärna schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. Numrera även dessa, så att vi lätt kan se vilken bilaga som hör till vad.

Om du på sida 1 markerat ”reell kompetens”, bifogar du i stället bilaga där du beskriver den utbildning/arbetslivserfarenhet som du vill att vi bedömer för tillgodoräknandet.

Tillgodoräknande av kurs sker i enlighet med högskoleförordningen (SFS 1993:100, 6 kap, §§ 6-8). På KIs centrala sidor kan du läsa mer om KIs regler för tillgodoräknande.

Skicka in ansökan i god tid - handläggningstiden är 8 veckor

För att vi ska hinna behandla ansökan innan den aktuella kursen startar ska ansökan ha inkommit senast två månader före kursstart. Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs ska vara inlämnad senast den sista ansökningsdagen för valbara kurser.

Samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla nödvändiga bilagor ska bifogas med ansökan. Ansökningar där uppgifter eller bilagor saknas skickas tillbaka till studenten för komplettering innan ansökan behandlas, eller avslås med motiveringen att underlaget är bristfälligt.

Om du skickar in din ansökan senare är det viktigt att du påbörjar kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen och får avslag på din ansökan måste du eventuellt vänta till nästa kurstillfälle där det finns lediga platser innan du får gå denna kurs.

Övrig information

För de högskolepoäng som tillgodoräknas får du inte studiemedel. Förhandsbesked om tillgodoräknande av kurs ges inte annat än vid utbytesstudier. Om du har frågor kring tillgodoräknanden, behöver hjälpa att fylla i

ansökan, eller vill kontrollera att den är rätt ifylld kan du vända dig till programmets studievägledare. Skicka din ansökan – inklusive bilagor - via mail till cecilia.hultqvist@ki.se.

Ansökningsblankett

SS
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2024-03-26