För studenter på kursen Rättsmedicin – att diagnostisera det som levande och döda inte vill eller kan berätta (7,5 hp) kurskod 2LK171

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om våldsbrott och onaturlig död samt utveckla dina färdigheter i att värdera om brottsmisstanke föreligger utifrån skadebilden hos såväl levande som avliden. Kursen syftar till att förmedla rättsmedicinska aspekter av relevans för kliniskt arbete och inkluderar träning i att bemöta och undersöka patienter som utsatts för misshandel eller våldtäkt, känna igen skadetyper och koppla ihop skadebilder med olika former av våldsinverkan.

Kursplan

Kursbeskrivning

Oavsett disciplin träffar de flesta läkare patienter som utsatts för misshandel och patienter där våld i nära relation, barnmisshandel eller sexuellt våld kan misstänkas. Handläggningen av dessa patienter kan vara komplex och involverar flera instanser i samhället. Många läkare behöver även konstatera dödsfall utanför sjukhus och ställs då inför att behöva bedöma om brottsmisstanke föreligger.

Fokus ligger på tolkning av skadebilder och medicinska undersökningsfynd samt principer för dokumentation av dessa vid misstänkt misshandel, våld i nära relation, barnmisshandel och sexuellt våld. Vikt kommer även att läggas vid skillnaden mellan klinisk diagnostik och rättsmedicinsk diagnostik vilket kan ha betydelse för den rättsliga processen.

Avseende avlidna ligger fokus på att kritiskt värdera fynd vid dödsfall som kan inge brottsmisstanke utifrån kunskap om dödstidpunktsbestämning samt hur olika skadetyper och förgiftningar uppkommer och yttrar sig.

Kursen berör även brotts- och fyndplatsundersökning, framträdande som vittne/sakkunnig i domstol, dödsorsaksregistret/Socialstyrelsen, mord, suicid och narkotikadödlighet i samhället, Lex Maria fall samt organdonation.

Undervisningsformer

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Fallbaserad undervisning
  • Laborationer
  • Eget fördjupningsarbete

Det verksamhetsintegrerande lärandet sker huvudsakligen på den rättsmedicinska enheten i Stockholm (KI Campus Solna) där du får ta del av obduktionsverksamheten, hantering av vävnadspreparat, mikroskopering samt studiebesök på sjukvårdsinrättningar med vana att handlägga patienter utsatta för våldsbrott.

Terminstider

Vårterminen 2024, 29 april - 30 maj.

Höstterminen 2024, 4 december – 16 januari 2025

Schema

Kursanalys & Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Henrik Druid

Examinator
+46852487770

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
+46852482379
LB
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2024-06-13