För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Studieinformation och regler Röntgensjuksköterskeprogrammet

På den här sidan hittar du information och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på röntgensjuksköterskeprogrammet

Examination

Examination och omtentamen

Som examinationstillfälle räknas de gånger du deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examination till vilken du anmält dig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. I respektive kursplan finner du information om eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen som ges per kurs. 

Omtentamen

Anmälan till omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentamenstillfället och anmälan görs via respektive kurs i Ladok.

Behörighetsvillkor

Student räknas som behörig till en kurs från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är uppfyllda och de godkända resultaten är registrerade i Ladok. Alla villkor ska vara uppfyllda vid kursens start.

För att veta om du är behörig till en kurs tar du själv fram information om behörighetsvillkor samt vilka resultat som finns inrapporterade i Ladok. Behörighetsvillkoren finns publicerade på programwebben och i kursplanerna för kommande kurs.

Om du ej är behörig vid kursstart

Det är ditt eget ansvar att, i god tid innan kurs och termin startar, ta reda på hur och när du kan göra omexaminationer. Det gäller alla obligatoriska moment som till exempel seminarier, VIL/VFU och skriftliga examinationer etc. I Canvas på respektive kurs hittar du datum angivna för olika examinationer för terminen. Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor.

Ansökan om undantag för behörighetsvillkor (dispens)

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag beviljas om studenten kan styrka att hen har tillräckliga förkunskaper för att klara av kursen trots att behörighetsvillkoren inte är uppfyllda. För mer information, se Undantag från behörighetsvillkor.

Din ansökan om dispens ska innehålla:

 • Redovisning av vad du saknar för att uppfylla behörighetsvillkoren. Detta kan till exempel vara en kurs, ett delmoment eller ett obligatoriskt examinerande inslag.
 • Underlag som styrker att du har förkunskaper och förutsättningar att klara av den kommande kursen.
 • En plan för hur du planerar att komma ifatt med de behörighetsgivande kurser/delmoment du resterar i.

Observera att vid bedömning av din ansökan beaktas inte orsaker till att varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren som till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är, enligt Högskoleförordningen 7 kap 3§, om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Du fyller i din ansökan på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkor, utbildning på grundnivå och avancerad nivå” som du hittar här. Din motivering ska vara kortfattad, ca ½-1 A4-sida lång. Urklipp gällande Ladok-resultat ska ej bifogas.

För att ansökan ska kunna handläggas innan kursstart måste den inkomma i god tid (se sista ansökningsdatum nedan), rätt version av blanketten ska vara använd och den ska vara fullständigt ifylld och vara inskickad i Word-format. Om ansökan är bristfälligt ifylld så kan du behöva komplettera med information innan den behandlas. Tänk på att sent inkomna ansökningar inte hinner behandlas innan kursstart vilket gör att du då inte kan påbörja kursen.

Ansökan mejlas som bilaga till studievägledare Helen Ågren helen.agren@ki.se. Observera att fältet för ankomstdatum och diarienummer på blanketten fylls i av studievägledaren.

Sista ansökningsdag för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren (dispens) inför höstterminen 2024 är den 7 augusti 2024. Din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen.

Behörighetskrav för termin 3-6

Röntgensjuksköterskeprogrammet har följande särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven finns beskrivna i kursplanerna. I de fall kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin finns även de behörighetskraven inskrivna i kursplanerna och redovisas här.

Tillträde till termin 3

Alla högskolepoäng från termin 1 och minst 15 hp från termin 2.

Tillträde till termin 4

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2 och minst 15 hp från termin 3.

Tillträde till termin 5

Alla högskolepoäng från termin 1-3 samt minst 15 hp från termin 4.

Tillträde till termin 6

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt minst 15 hp från termin 5.

Det finns förutom dessa tillträdeskrav specifika behörighetskrav i enskild kurs som i nedanstående kurser;

-För behörighet till examensarbeteskursen krävs förutom ovan nämnda krav, godkänt i kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling.

-De verksamhetsförlagda kurserna har krav på avklarade tidigare kurser på programmet i den kategorin för att gå vidare till nästa kurs enligt utbildningsplanen.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs sker i enlighet med högskoleförordningen (SFS 1993:100, 6 kap, §§ 6-8).

Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet har (2006-06-08) fastställt en tillgodoräknandeordning för grundutbildning.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

1. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ som passar på sid 1.

2a. Vid tillgodoräknande av en obligatorisk kurs ska du ange namnet på den kurs som du vill tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning vid KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod på sid 1.

2b. Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs/fördjupningskurs (detta gäller när du läser en annan kurs än någon av de valbara/fördjupningskurser som programmet erbjuder), ska du istället på sid 1 ange ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen.

3. Markera i kryssrutorna på sid 2 om din ansökan om tillgodoräknande baseras på tidigare studier eller reell kompetens, till exempel arbetslivserfarenhet.

4. I tabellen på sid 2 ska du ange den utbildning (program/kurser/prov) du genomgått eller arbetslivserfarenhet som du har som du vill att vi ska bedöma. Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på högskolan samt namnet på kursen, om kursen är läst vid KI anges även kursens kurskod.

5. Fyll i blanketten noggrant och säkerställ att du fyllt i allting ordentligt och korrekt. OBS! Blanketten får ej vara dubbelsidig på grund av att den sedan arkiveras.

Bilagor som ska bifogas ansökan

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Vidimerat studieintyg (LADOK-utdrag/utdrag från LADOK på webb) både på svenska och engelska. Detta intyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. I intyget ska också kursens poängtal framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.
   
 • Kursplan – se till så att kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde då du läste kursen som du ska skicka in.
   
 • En bilaga där du beskriver den utbildning/arbetslivserfarenhet som du vill att vi bedömer för tillgodoräknandet i förhållande till den kurs/kursmoment som du önskar tillgodoräkna dig.
   
 • Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. Bifoga inte några originalhandlingar utan enbart vidimerade kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan. Vidimera innebär att du har underskrift av en annan person för att intyga att kopian överensstämmer med originalet.

Skicka in ansökan i god tid – handläggningstiden är 8 veckor

För att vi ska hinna behandla ansökan innan start för den kurs som önskas tillgodoräknad, ska ansökan ha inkommit till kursgivande institution senast två månader före kursstart för aktuell kurs. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser ska vara inlämnad senast den sista ansökningsdagen för valbara/fördjupningskurser. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas med ansökan. Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt.

Om du skickar in din ansökan senare är det viktigt att du påbörjar kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen och får avslag på din ansökan måste du eventuellt vänta till nästa kurstillfälle där det finns lediga platser innan du får gå denna kurs.

Övrig information

För de högskolepoäng som tillgodoräknas erhålls inte studiemedel. Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser. Förhandsbesked om tillgodoräknande av kurs ges inte annat än vid utbytesstudier. 

Postadress - ansökan om tillgodoräknande för obligatoriska kurser

Ansökan, inkl. bilagor, om tillgodoräknande av obligatoriska kurser kan med fördel mailas till utbildningsadministratören på kursgivande institution alternativt skickas per post till: 

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för Radiografi
Att: Anna Hellström
Alfred Nobels Allé 10
141 52 Huddinge

Studievägledning

Studievägledaren erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor, erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor och handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin.

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studieadministrativa blanketter

Kontaktuppgifter studievägledare

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se

Allmänna studie- och karriärvägledare

Information om KIs allmänna studie- och karriärvägledare finner du här:

Karolinska Institutets studievägledning

Studera med funktionsvariation

Information om kompensatoriskt, pedagogiskt stöd samt kontaktuppgifter till samordnare för detta finner du här:

Studera med funktionsvariation

Det är upp till studenten att kontakta examinator senast två veckor innan examinationstillfället för att diskutera möjliga stödåtgärder utifrån en examinations utformning. Det är sedan examinator som beslutar om stödåtgärder kan vidtas utifrån rekommendation i intyg.

Studentombud

Studentombudet är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda. Studentombudet företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med studentombudet. Här finner du mer information samt kontaktuppgifter till ombudet

Studentombud

Studenthälsan

Studenthälsan finns för dig när:

 • du vill få en sundare livsstil och bättre hälsa
 • du behöver verktyg för att underlätta och förbättra dina studier
 • du vill lära dig hantera stressen och livspusslet
 • livet känns tungt och jobbigt.

Dessutom erbjuds vaccinationer, stöd och råd vid arbetsskada/stickskada och övriga medicinska problem relaterade till studierna. 

Förutom individuella kontakter erbjuder Studenthälsan ett flertal spännande gruppaktiviteter. Mer information finns på Studenthälsans hemsida

Studenträtt

Information om studentens rättigheter och skyldigheter.

 

 

PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-22