För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Studieinformation och regler Röntgensjuksköterskeprogrammet

På den här sidan hittar du information och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på röntgensjuksköterskeprogrammet

Examination

Examination och omtentamen

Som examinationstillfälle räknas de gånger du deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examination till vilken du anmält dig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. I respektive kursplan finner du information om eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen som ges per kurs. 

Omtentamen

Anmälan till omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentamenstillfället och anmälan görs via respektive kurs i Ladok.

Behörighetsvillkor

Student räknas som behörig till en kurs från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är uppfyllda och de godkända resultaten är registrerade i Ladok. Alla villkor ska vara uppfyllda vid kursens start.

För att veta om du är behörig till en kurs tar du själv fram information om behörighetsvillkor samt vilka resultat som finns inrapporterade i Ladok. Behörighetsvillkoren finns publicerade på programwebben och i kursplanerna för kommande kurs.

 

 • Logga in på din Ladok-sida och se vad som är inrapporterat.
 • Kontakta din studievägledare om du har frågor.

Om du ej är behörig vid kursstart

Det är ditt eget ansvar att, i god tid innan kurs och termin startar, ta reda på hur och när du kan göra omexaminationer. Det gäller alla obligatoriska moment som till exempel seminarier, VIL/VFU och skriftliga examinationer etc. I Canvas på respektive kurs hittar du datum angivna för olika examinationer för terminen. Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor.

Ansökan om undantag för behörighetsvillkor (dispens)

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag beviljas om studenten kan styrka att hen har tillräckliga förkunskaper för att klara av kursen trots att behörighetsvillkoren inte är uppfyllda. För mer information, se Undantag från behörighetsvillkor.

Din ansökan om dispens ska innehålla:

 • Redovisning av vad du saknar för att uppfylla behörighetsvillkoren. Detta kan till exempel vara en kurs, ett delmoment eller ett obligatoriskt examinerande inslag.
 • Underlag som styrker att du har förkunskaper och förutsättningar att klara av den kommande kursen.
 • En plan för hur du planerar att komma ifatt med de behörighetsgivande kurser/delmoment du resterar i.
 • Vänligen skicka din ansökan som ett dokument.

Observera att vid bedömning av din ansökan beaktas inte orsaker till att varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren som till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är, enligt Högskoleförordningen 7 kap 3§, om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Din motivering ska vara kortfattad, ca ½-1 A4-sida lång. Urklipp gällande Ladok-resultat ska ej bifogas.

Du fyller i din ansökan på blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkor, utbildning på grundnivå och avancerad nivå” som du hittar här.

För att ansökan ska kunna handläggas innan kursstart måste den inkomma i god tid, rätt version av blanketten ska vara använd och den ska vara fullständigt ifylld. Om ansökan saknar information kan du behöva komplettera med information innan den behandlas. Tänk på att sent ankomna ansökningar inte alltid hinner behandlas innan kursstart vilket gör att du då inte kan påbörja kursen.

 

Ansökan mejlas som bilaga till studievägledaren och ska alltid vara i Word-format. Ankomstdatum och Dnr på blanketten fylls i av studievägledaren.

 

Sista ansökningsdag för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren (dispens) inför höstterminen 2023 är den:

 • 17 augusti
 • Din ansökan skickas till studievägledare Helen Ågren helen.agren@ki.se

Din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen

Behörighetskrav för termin 3-6

Röntgensjuksköterskeprogrammet har följande särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven finns beskrivna i kursplanerna. I de fall kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin finns även de behörighetskraven inskrivna i kursplanerna och redovisas här.

Tillträde till termin 3

Alla högskolepoäng från termin 1 och minst 15 hp från termin 2.

Tillträde till termin 4

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2 och minst 15 hp från termin 3.

Tillträde till termin 5

Alla högskolepoäng från termin 1-3 samt minst 15 hp från termin 4.

Tillträde till termin 6

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt minst 15 hp från termin 5.

Det finns förutom dessa tillträdeskrav specifika behörighetskrav i enskild kurs som i nedanstående kurser;

-För behörighet till examensarbeteskursen krävs förutom ovan nämnda krav, godkänt i kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling.

-De verksamhetsförlagda kurserna har krav på avklarade tidigare kurser på programmet i den kategorin för att gå vidare till nästa kurs enligt utbildningsplanen.

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning på grundläggande eller avancerad nivå med godkänt resultat, kan ansöka om att tillgodoräkna (TG) sig denna inom utbildningsprogrammet. Som grund för ett tillgodoräknande kan du även åberopa annan utbildning och reell kompetens.

Du kan söka tillgodoräknande för en kurs, en del av kurs eller ett "moment" på en kurs. I undantagsfall kan det också vara aktuella att söka TG för del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång.

För mer information om reell kompetens se KIs tillgodoräknande

Du kan söka tillgodoräknande för en kurs, en del av kurs eller ett "moment" på en kurs. I undantagsfall kan det också vara aktuella att söka TG för del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång.

Ett beslut om tillgodoräknande kan påverka din studiesituation på flera sätt, se nedan. Har du frågor eller funderingar råder vi dig att ta kontakt med ansvarig programhandläggare eller kursadministratör.

Se nedan för några viktiga saker att tänka på innan du lämnar in en ansökan om TG:

 • Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att du inte ska, men heller inte får, gå den kurs (eller del av kurs) som du har fått tillgodoräknad.
 • Du kommer därför sannolikt att få ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen. Obs! att CSN inte beviljar studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Ett beslut om bifall på en ansökan om tillgodoräknande är ett gynnande myndighetsbeslut, och kan inte "ändras tillbaka". Tänk därför nog innan du ansöker om TG på kurser som ges om flera år - du kan hinna ändra dig och vilja läsa kursen!
 • I resultatintyg från Ladok anges inte betyg för tillgodoräknande av kurser.

Studievägledning

Studievägledaren erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor, erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor och handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin.

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studieadministrativa blanketter

Kontaktuppgifter studievägledare

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se

Allmänna studie- och karriärvägledare

Information om KIs allmänna studie- och karriärvägledare finner du här:

Karolinska Institutets studievägledning

Studera med funktionsvariation

Information om kompensatoriskt, pedagogiskt stöd samt kontaktuppgifter till samordnare för detta finner du här:

Studera med funktionsvariation

Det är upp till studenten att kontakta examinator senast två veckor innan examinationstillfället för att diskutera möjliga stödåtgärder utifrån en examinations utformning. Det är sedan examinator som beslutar om stödåtgärder kan vidtas utifrån rekommendation i intyg.

Studentombud

Studentombudet är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda. Studentombudet företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med studentombudet. Här finner du mer information samt kontaktuppgifter till ombudet

Studentombud

Studenthälsan

Studenthälsan finns för dig när:

 • du vill få en sundare livsstil och bättre hälsa
 • du behöver verktyg för att underlätta och förbättra dina studier
 • du vill lära dig hantera stressen och livspusslet
 • livet känns tungt och jobbigt.

Dessutom erbjuds vaccinationer, stöd och råd vid arbetsskada/stickskada och övriga medicinska problem relaterade till studierna. 

Förutom individuella kontakter erbjuder Studenthälsan ett flertal spännande gruppaktiviteter. Mer information finns på Studenthälsans hemsida

Studenträtt

Information om studentens rättigheter och skyldigheter.