För dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet Tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet

Du som är antagen student och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. På denna sida hittar du information om hur du ansöker om tillgodoräknande.

Observera: För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast den 12 januari, 2023. 

Du också måste vara registrerad på programmets första kurs (1SJ010) för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

För snabbare hantering rekommenderar vi dig att du mailar oss din ansökan, på de mailadresser du hittar här nedan.

Var också noga med att bifoga alla de dokument vi behöver för att kunna bedöma din ansökan. Information om vad du ska bifoga hittar du under rubriken - Vad ska du bifoga din ansökan, längre ner på denna sida.

Din ansökan ska skickas in så snart du blivit antagen till programmet. Beslut om tillgodoräknande kan fattas först när du har registrerats på programmet, observera att vi vid terminsstart har långa handläggningstider vilket gör att ett besked om tillgodoräknande kan komma i samband med kursstart eller senare.

Om du blir beviljad tillgodoräknande för den förta terminen erbjuds du inte en plats på termin 2. Du måste därför invänta din kull, dvs påbörja termin 2 nästkommande termin. Om du hinner få besked om beviljat tillgodoräknande innan kursstart så rekommenderar vi att du medverkar vid uppropet då viktig information om programmet ges. Observera att du måste delta i undervisningen fram tills dess att du har fått besked om din ansökan om tillgodoräknande har beviljats. 

Vid tillgodoräknande av en obligatorisk kurs anger du namnet på den kurs som du vill tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ på blankettens första sida som passar. 

Ansökan, inklusive bilagor (vidimerat studieintyg och kursplan), om tillgodoräknande av obligatoriska kurser skickas till kursgivande institution. 

Gäller din ansökan första terminens första kurs

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) ska din ansökan skickas till: 

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Caroline Mattisson
Alfred Nobels Allé 23, D2
141 83 Huddinge

mail: tillgodoraknande-kurs@nvs.ki.se

Gäller din ansökan tillgodoräknande av enstaka kurs

Har du läst en kurs på ett annat lärosäte och har godkänt resultat så kan du ansöka om tillgodoräknande av enstaka kurs. 

Gå in under under programspecifik information och respektive kurswebb för att se var kursen ges. Välj det program du läser, Campus eller Distans. Gå sen vidare till kursplaner och till den kurswebb du vill ansöka om tillgodoräknande för. På kurswebben finns kontaktuppgifter på vilken sektion eller institution kursen ges. Ansökningsblankett hittar du längre ner på denna sida.

Ges kursen vid sektionen för omvårdnad skickar du din ansökan till:

 • Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, C2 ,141 52 Huddinge. Kuvertet märks "Tillgodoräknande" mail till: tillgodoraknande-kurs@nvs.ki.se

Ges kursen vid Institutinen Laboratorimedicin skickar du din ansökan till:

 • Laboratoriemedicin, Utbildningsadministration, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8, plan 8, 141 52 Huddinge, Kuvertet märks "Tillgodoräknande" mail till: mona.wahlstrom@ki.

Ges kursen vid Institutionen för lärande, information management och etik skickar du din ansökan till: 

 • Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm, Kuvertet märks "Tillgodoräknande" mail till: maria.appelgren@ki.se

Tillgodoräknande större del av program

Har du läst en eller flera terminer på annat lärosäte med godkända resultat kan du ansöka om tillgodoräknande för större del av program. Du

Observera: För att kunna ge dig ett beslut i god tid före terminsstart måste vi ha din ansökan senast den 12 januari. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs (1SJ010) för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

För snabbare hantering rekommenderar vi att du mailar oss din ansökan: ssk-storre-del@nvs.ki.se

Ansökningsblankett hittar du längre ner på denna sida. Du fyller i en ansökan för varje kurs du önskar tillgodoräkna dig.

Du kan också skicka in din ansökan inkl. bilagor till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Tillgodoräknande av valbar kurs

Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs ska du istället på sid 1 ange "Valbar kurs" i fältet "Kursens benämning vid KI" och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen. 

För snabbare hantering rekommenderar vi dig att du mailar oss din ansökan till ssk@nvs.ki.se

Ansökningsblankett hittar du längre ner på denna sida.

Du kan också skicka in din ansökan inkl. bilagor till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Tillgodoräknande av examensarbete i Omvårdnad

Om du vill tillgodoräkna dig kursen Examensarbete i Omvårdnadska du istället på sid 1 ange "Examensarbete i Omvårdnad" i fältet "Kursens benämning vid KI" och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen. 

Din ansökan inkl bilagor skickas till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

mail: ssk@nvs.ki.se

Tillgodoräknande av reell kompetens 

En självvärderingen görs utifrån särskilda frågor och ska dokumenteras och bifogas ansökan enligt mallen ovan. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du kan läsa mer om hur bedömningen går till och olika bedömningsmetoder i dokumenten längre ner på sidan.

Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.

Bifoga enbart vidimerade* kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan.

*Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat på varje papper. 

Vad ska du bifoga din ansökan:

 • Vidimerat* eller verifierbart studieintyg, (tex kursintyg, resultatintyg från LADOK/utdrag från Ladok för studenter) både på svenska och engelska. Detta studieintyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. Viktigt att kurskoden finns med på studieintyget/Ladok-utdraget. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. I intyget ska också kursens poängtal framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.
 • Kursplan, se till så att kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde den termin/år då du läste kursen som du ska skicka in. Till KIs kursplanearkiv. Har du förlorat din gamla kursplan för kurs vid annat lärosäte - kontakta lärosätets registrator och be att få en kopia skickad till dig.
 • Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens/arbetslivserfarenhet ska du skicka med de underlag som du har som styrker din reella kompetens samt en självvärdering av din reella kompetens enligt följande mall: Självvärdering reell kompetens (word). Självvärderingen görs utifrån särskilda frågor och ska dokumenteras och bifogas ansökan enligt mallen ovan. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Den ska omfatta ca 2-3 sidor för en 7,5 hp kurs. För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor. Du kan läsa mer om hur bedömningen går till och olika bedömningsmetoder här: Information - Bedömning av reell kompetens.pdf
 • Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.
 • Ansökan och de bifogade dokumenten ska inte vara hophäftade och vara enkelsidiga utskrifter.

Information om beslut och betyg

Beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se till att du angett korrekt adress och mejladress. I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats. Ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen. Om du läser ett program kan tillgodoräknandet innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.

Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Behöver du hjälp med din ansökan om tillgodoräknande är du välkommen att kontakta vår studievägledare som du hittar under kontaktuppgifter.