För studenter på kursen Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik (7,5hp) kurskod 1BA137

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska fördjupa sina metodologiska och diagnostiska kunskaper i en valbar metod inom klinisk fysiologisk diagnostik. Kursen omfattas huvudsakligen av verksamhetsförlagd utbildning och lägger stor vikt vid metodområdets vetenskapliga förankring och kvalitetssäkring.
Kursen ska även ge en ökad förmåga till samverkan såväl intra- som interprofessionellt.

Kursplan

Kursinformation


Kursen omfattas till största delen av verksamhetsförlagd utbildning inom aktuellt metodområde. Studenten väljer något av följande metodområden: ekokardiografisk diagnostik, kärldiagnostik, arytmidiagnostik, sömnapnédiagnostik, kardiologisk MR-diagnostik, invasiv hjärtdiagnostik, nuklearmedicinsk diagnostik, neurofysiologisk diagnostik, barnfysiologisk diagnostik, idrottsfysiologi eller lungfysiologisk diagnostik. Studenten ska fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper och relatera detta till vetenskaplig forskning inom valt metodområde. Beroende på vilken metod studenten väljer blir det antingen en fördjupning av en för studenten redan känd metod eller en breddning av en för studenten helt ny metod. Detta är också anledningen till att inom vissa metoder förväntas studenten självständigt genomföra undersökningar (t ex ultraljud hjärta) medan det inom andra metoder inte förväntas att studenten utför undersökningar självständigt (t ex MR-hjärta). Ibland kan önskat metodområden inte erbjudas p g a platsbrist.
En viktig del i kursen utgörs av den muntliga presentation av valt metodområde som studenten ger i slutet av kursen. Studenten ska skriva en rapport som behandlar det aktuella metodområdet och dess vetenskapliga förankring inkluderande kvalitetssäkring. Studenten ska också reflektera över samverkan mellan patienter och deras närstående och olika personalkategorier inom hälso- och sjukvården.

 

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ”Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik” som är en valbar kurs med metodfördjupning inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursintroduktionen för den första kursomgången (period 2a) sker i anslutning till kursstarten fredagen 16/2 kl. 9:30-12:00 i sal 4J, ANA 8, Campus Flemingsberg. 

 

Schema

Länk till TimeEdit schema för period 2a:
https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri1Y7m6yQ1f813QYQ5Q7666XZY015Z7.html

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Bouma

Kursansvarig
+46852483630
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-31