För studenter på kursen Cell och molekylärbiologi 1 (6h) kurskod 1BA129

Det övergripande målet för kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om den eukaryota cellens struktur och funktion och hur celler påverkas av sin omgivning.

Kursplan

Kursinformation

Under kursen kommer följande områden att behandlas:

  • nukleinsyrornas uppbyggnad och organisation i cellkärnan 
  • hur den genetiska informationen överförs från DNA till protein
  • hur proteiner , modifieras och sorteras för att nå sin destination 
  • cellers kontakt och kommunaktion med sin omgivning
  • cellsignalering via signalmolekyler och receptorer och olika signalvägar.
  • cellcykeln och dess reglering samt vad som styr celldelning och celldöd gås igenom på ett översiktligt sätt.

Under kursen ska också ges övning i att läsa och arbete med vetenskapliga texter.

I kursen ingår föreläsningar och seminarier där grundläggande cellbiologi och molekylärbiologi behandlas samt laboration.

Kursen tenteras genom skriftlig tentamen.

Välkomstinformation

Kursen börjar torsdag 27 april kl. 9.00 i 4V. 

Då kommer ni inledningsvis att få information om kursens innehåll och upplägg samt kursens första föreläsningar.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-06-26