För studenter på kursen Generell omvårdnad, klinisk utbildning (4,5 hp) kurskod 1BA177

På kurswebben för 1BA177 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i omvårdnad i en klinisk miljö. Kursen kommer i huvudsak att innebära verksamhetsförlagd utbildning på olika vårdavdelningar där ni kommer att få lära er om grunderna i omvårdnad, något ni har stor nytta av i er kommande profession som biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi.

Kursplan

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Nästa kursstart HT23:
16 november 2023, klockan 09:00, Sal: S 317, Alfred Nobels Allé 23 (ANA23), Campus Flemingsberg

Välkomstinformation för HT23

Kursen inleds med två dagars introduktion innan ni under vecka 47 går ut på er verksamhetsförlagda utbildning på olika vårdavdelningar. Under er VFU kommer ni att utveckla och träna bemötande, kommunikation, patientomhändertagande och olika medicintekniska moment, patientförflyttning och tillämpning av grundläggande vårdhygieniska principer.

I huvudsak är VFU-dagarna förlagda dagtid, fyra dagar per vecka under vecka 47 och 48.  Dock kan kvällspass förekomma vilket innebär att ni börjar ca kl. 13:00 och slutar ca kl. 21:00. Under de två VFU-veckorna har ni en teoridag per vecka. Teoridagen används för egna studier inför inlämningen av den skriftliga hemexaminationen och det avslutande examinerande seminariet på tisdag vecka 49.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursutvärderingar:

KliPP 

(Kliniskt Placerings Program): i länken nedan kan du se vilken kontaktperson du har och vilken avdelning du är placerad på. Samma inloggning som din studentmail:

KLiPP:

https://klipp.sll.se

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Karin Mattsson

Kursansvarig

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör

Studievägledare

KM
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22