För studenter på kursen Katastrofmedicin SVK (3 Hp) kurskod 2LK109

Kursen ger en introduktion till ämnet katastrofmedicin, med fokus på pre-hospoital omhändertagande såväl som global hälsa. Detta är en kurs för dig som i framtiden önskar arbeta inom internationell katastrof response, såväl som du som vill veta vad som krävs när en oväntad händelse sker i Sverige. Kursen ger en översikt av katastrofers indirekta och direkta effekter på hälsa och hälsosystem.

Kursplan

Välkommen till kursen Katastrofmedicin

Kursen tillhandahåller svar på frågor och ger studenterna en introduktion till ämnet katastrofmedicin, med fokus på pre-hospoital omhändertagande såväl som global hälsa. Detta är en kurs för dig som i framtiden önskar arbeta för internationella humanitära organisationer såväl som du som vill veta vad som krävs när något händer i Sverige. Kursen ger en översikt av katastrofers indirekta och direkta effekter på hälsa och hälsosystem. 

Kursen erbjuds läkarstudenter under både höst- och vårtermin.

Datum för kursen VT22: 23 maj 2022 - 3 juni 2022.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok https://www.student.ladok.se/student/loggain

Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen;

https://utbildning.ki.se/webbregistrering

Information om kursen

Katastrofmedicin

"Vad är en katastrof? Har antalet katastrofer ökat? Behöver Sverige förbättra sin katastrofberedskap? Är katastrofmedicin detsamma som akutmedicin? Vad är läkarens uppgift när samhället brakar samman? Hur ska man prioritera när behoven är enorma och resurserna begränsade?

Kursen hålls av Världshälsoorganisationens träningscenter på KI (mer information: http://ki.se/disastermedicine (Länkar till en externa sida).

Undervisande lärare har lång erfarenhet av internationella katastrofinsatser med internationella organisationer och Världshälsoorganisationen, senast från Libanon, ebola utbrottet i Kongo såväl som kriget i Yemen. Kursen innehåller innovativa undervisningsmetoder så som virtuell simulering och rollspels.

 

Kursupplägg, innehåll och metodik

Denna kursen består av 5 moment. Respektive del börjar med teoretisk introduktion, som syftar till att studenterna får kunskap och förståelse genom föreläsningar, seminarier, online presentationer och paneldiskussioner. Detta följs av mindre gruppövningar såväl som större simuleringar där studenterna applicerar kunskapen.

Kursmoment

Introduktion - Vad är katastrofmedicin? 

Hälsopersonalens Kapacitet - Hur tillhandahåller man vård när behovet är större än tillgängliga resurser? 

Olika Katastrofer - Hälsoeffekter av olika former av katastrofer inklusive epidemier

System Kapacitet - Hur ser systemet ut för att koordinera katastrof respons? Skiljer det sig lokalt, nationellt och internationellt?

Sårbarhet & Kontext - Vad gör en person respektive ett system sårbar för en katastrof? Hur anpassar man responsen till detta kontext av sårbarhet? 

En röd tråd genom kursen utgörs av målet att utveckla studenternas förmåga till att arbeta i grupp under komplicerade och ibland extrema förhållanden. Metoder för dessa undervisningsmoment är hämtade direkt ifrån motsvarande undervisning som Emergency Medical Teams (EMTs) genomgår innan internationellt arbete i fält. 

Litteratur

Majoriteten av kunskapen kommer att inhämtas under föreläsningar, seminarium och simuleringar. Inför ett av dem teoretiska momenten tillhandahålls en kortare inspelad teoretisk presentation, inspelad av experter från Världshälsoorganisationens avdelning för katastrofer i Geneve. Krävs generellt inga omfattande egenstudier under kursen, hänvisar till häftet "Kursinformation" för vidare information om läsanvisningar.

Teorin som berörs under kursen kan studeras i följande litteratur, samt artiklar som tillhandahålls i samband med respektive teoretiskt moment.

Teller, Siri and Roche, Niall (eds). Public Health in Humanitarian Action. University of Copenhagen, Copenhagen, 2016 

Mer information

Vi ser fram emot att förhoppningsvis träffa dig under denna SVK. Om du har några frågor är du mer än välkommen att höra av dig till kursledaren Johan von Schreeb på johan.von.schreeb@ki.se.

 

Kursinformation

Kursvärdering & kursanalys

Kontaktuppgifter

Johan von Schreeb

Kursledare och examinator
von Schreeb

Monica Ringheim

Utbildningsadministratör