För studenter på kursen Katastrofmedicin SVK (3 Hp) kurskod 2LK109

Kursen är en introduktion till ämnet katastrofmedicin och omfattar interaktiva föreläsningar, seminarium, workshops, simuleringar och ett grupparbete där insatser vid en global katastrof ska planeras. Det är en kurs för dig som vill veta hur katastrofmedicinska insatser bör anpassas och genomföras. Kursen förmedlar även kunskap om katastrofers indirekta effekter på hälsa- och hälsosystem, samt tillhandahåller verktyg för att hantera situationer då vårdbehovet överstiger tillgängliga resurser.

Kursplan

Välkommen till kursen Katastrofmedicin

Kursen är en introduktion till ämnet katastrofmedicin och omfattar interaktiva föreläsningar, seminarium, workshops, katastrofsimuleringar och ett grupparbete där insatser vid en global katastrof ska planeras. Det är en kurs dig som vill veta vilka utmaningar hälso- och sjukvården står inför när en katastrof sker i Sverige eller globalt, och hur katastrofmedicinska insatser böra anpassas och genomföras. Kursen förmedlar även kunskap och erfarenhet om katastrofers indirekta effekter på hälsa och hälsosystem, samt tillhandahåller konkreta verktyg för att hantera situationer då vårdbehovet överstiger tillgängliga resurser. Kursledning och föreläsarna har gedigen fälterfarenhet från katastrofer.

 

Kursen erbjuds läkarstudenter under både höst- och vårtermin.

Datum för kursen VT24: 20 maj 2024 - 31 maj 2024.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok https://www.student.ladok.se/student/loggain

Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen;

https://utbildning.ki.se/webbregistrering

Information om kursen

Katastrofmedicin

"Vad är en katastrof? Varför sker en katastrof? Hur kan man förhindra en katastrof? Hur ska Sverige förbättra sin katastrofberedskap? Är katastrofmedicin detsamma som akutmedicin? Vad är läkarens uppgift när samhället brakar samman? Hur ska man prioritera när behoven är enorma och resurserna begränsade?

Kursen hålls av forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser, som är ett WHO Collaborating Centre.

Undervisande lärare har lång erfarenhet av internationella katastrofinsatser med internationella organisationer och Världshälsoorganisationen, senast från Ukraina, Libanon, Haiti samt ebolautbrottet i Uganda. Kursen innehåller innovativa undervisningsmetoder såsom virtuell simulering och grupparbeten.

Kursupplägg, innehåll och metodik

Kursen består av 5 moment. Varje moment inleds med teoretisk introduktion, som syftar till att studenterna får kunskap och förståelse genom föreläsningar, seminarier, online-presentationer och paneldiskussioner. Detta följs av gruppövningar samt större simuleringar där studenterna applicerar kunskapen. Vi använder bland annat simuleringsverktygen ViTriEx och AnTriEx

En röd tråd genom kursen utgörs av målet att utveckla studenternas förmåga till att arbeta i grupp under komplicerade och ibland extrema förhållanden. Metoder för dessa undervisningsmoment är hämtade direkt ifrån motsvarande undervisning som internationella insatsteam (Emergency Medical Teams) genomgår inför fältarbete.

Litteratur

Majoriteten av kunskapen inhämtas under föreläsningar, seminarier och simuleringar. Vi applicerar blended learning inom flera av kursens moment, i syfte att fokusera på interaktivitet och aktivt deltagande under schemalagda moment. Vänligen se häftet "Kursinformation" för vidare information om läsanvisningar.

Teorin som berörs under kursen kan studeras i följande litteratur, samt referensmaterial samt artiklar som tillhandahålls i samband med respektive teoretiskt moment.

Improving the Evidence Base of Health Interventions in Humanitarian Crises: Thesis. Volym 2703 av Proefschriften UA-GGW. Julita Gil Cuesta

Mer information

Vi ser fram emot att träffa dig under denna SVK. Om du har några frågor är du mer än välkommen att höra av dig till kursledare Johan von Schreeb, johan.von.schreeb@ki.se, eller kurskoordinator Moa Herrgård, moa.herrgard@ki.se 

 

Avveckling 5,5åriga Läkarprogramet SVK T7

Eventuella missade obligatorier ersätts med restuppgift.

Vid behov ges omexamination. Datum för det kan sättas i kommunikationen med lärare och student. 

Kursinformation

Schema

Kursvärdering & kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Johan Von Schreeb

Kursledare och examinator
Profile image

Andreas Älgå

Kursledare

Utbildningsadministratör

JV
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2024-03-25