För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Studieinformation och regler KUT

Information om examination, behörighetsvillkor, tillgodoräknande och andra studierelaterade frågor.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. På KI:s centrala sidor finns information om regler och rättigheter rörande studier på Karolinska Institutet. 

Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter. 

Förhållningssätt och uppförandekod

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare m fl i studieärenden, t ex via epost eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, t ex vid grupparbeten mm, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Examination

Studenters rättigheter och skyldigheter gällande examination och regler för tentor.

För skriftliga examinationer i skrivsal krävs anmälan i Ladok för att kunna delta. 

Läs mer om anmälan till skriftlig examination i skrivsal

Hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs anges i kursens kursplan, för de flesta kurser gäller sex gånger. På KUT ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. För kurser som går på vårterminen kan det sista omexaminationstillfället ges i augusti. 

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare.

Datum för examination 

Information om examinationstillfällen finns i tentaschemat och på respektive kurswebb, se länkar i programöversikten

Begäran av omprövning eller ny examinator/rättande lärare

Omprövning av betygsresultat eller ny examinator/rättande lärare kan beviljas under vissa förutsättningar. 

Ansökan lämnar du till ansvarig utbildningsadministratör Suzanne Almborg. Den finns nu i ett format som du kan fylla i och skicka per e-post. 

Plats på kurs

Studentens kursplats är kopplad till när studenten antogs till programmet och därmed tillhörande kull. Så länge studenten ligger i fas med den kull som studenten antogs till och uppfyller behörighetsvillkoren har hen platsgaranti. Vid beviljat studieuppehåll har studenten platsgaranti till det kurstillfälle som beslutet beskriver. Vid uppehåll i studierna utan ett beslut om beviljat studieuppehåll kan återupptag av studier endast göras i mån av plats.

Behörighetsvillkor

Inom KUT-programmet finns bestämmelser om behörighetsvillkor till kurser. Kraven syftar till att du som student har kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen och att inte patientsäkerheten äventyras. Behörighetsvillkor föreslås av examinator, bereds av Programrådet (PR) och beslut fattas av Utbildningsnämnden Dentmed (UN). Behörighetsvillkoren återfinns i respektive kursplan.

Behörighetsvillkor till programmets kurser inom utbildningsplan 7KT10

Termin 2

För tillträde till  momentet Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kursen Klinisk färdighetsträning 2 (7KT013), krävs godkänt resultat i kurserna krävs godkänt resultat i följande kurser:

 • Klinikförberedande kurs
 • Klinisk färdighetsträning 1

För tillträde till kursen Vetenskapligt arbete 2 krävs godkänt resultat på kursen Vetenskapligt arbete 1.

Undantag från behörighetsvillkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven till en kurs inom programmet kan du ansöka om undantag från villkoren (dispens). Ansökan görs på blanketten Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin inom program och skickas till programmets studievägledare.

Det är viktigt att du på ansökan redovisar de omständigheter som talar för att du har möjlighet att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. Om det vid en samlad bedömning framkommer omständigheter som gör att du anses ha faktiska förutsättningar att klara utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas kan du beviljas undantag från behörighetsvillkoren.

Bestämmelserna om undantag från behörighetsvillkoren finns i högskoleförordningen 7 kap. 3 §. Beslut om undantag fattas av programdirektor.

Om du har frågor, vänligen kontakta studievägledaren.

Diskriminering/trakasserier och rapportera incidenter

Om du vill påtala trakasserier/liknande kan du:

Rapportera en incident

eller kontakta:

Studievägledning

Studievägledarens uppgifter är att:

 • Svara på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter.
 • Ge vägledning och råd i frågor om utbildningen och studierna.
 • Ge råd och vägledning angående studievanor, studieteknik, studiesociala frågor, ev studieuppehåll och återupptagande av studierna.
 • Handlägga frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier, studiesociala frågor etc.
 • Vara handläggare i studiesociala kommittén.
 • Förbereda frågor till studiesociala kommittén, t ex uppflyttningsärenden, överflyttningsärenden, dispenser, återupptagande av studier efter uppehåll.
 • Hålla kontakt med studenter.

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier m.m.

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare

Om du inte är student på programmet men är intresserad av att veta mer så finns det information här, eller så kan du kontakta den allmänna studievägledaren

Resurser psykosocial hälsa

Studenthälsan erbjuder både enskilda samtal samt gruppträffar, mer info hittar du här:

https://utbildning.ki.se/studenthalsan

Projektet PARASOLL har initierats av KU och syftar till att ge studenter information om hur man kan ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. I projektet ingår en Canvassida: https://ki.instructure.com/courses/15411

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta programdirektor som är krisansvarig på programmet. 

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta examinator för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-11-29