För studenter på kursen Läkemedel - val och värdering idag och imorgon (7,5 hp) kurskod 2LK128

Rätt piller till rätt patient? Vad ligger bakom rekommendationerna för exempelvis stroke eller KOL och hur evidensbaserade är de? Hur tolkar man nya studier och ska man ändra hur man behandlar sina patienter när det kommer nya studier? Har du funderat över detta kan denna kurs ge dig svar.

I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Kursinformation

Kursbeskrivning och övergripande mål

Läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom sjukvården. Varje behandling innebär en risk/nyttavärdering I det enskilda fallet kan detta vara svårt och olämplig eller direkt felaktig läkemedelsbehandling är tyvärr en vanlig orsak till sjukhusinläggning. Samtidigt blir alltfler tillstånd behandlingsbara med nya läkemedel. Dessa har godkänts då nytta och användbarhet har visats på gruppnivå i vetenskapliga studier. För den enskilda patienten påverkas dock både nytta och risk av individuella faktorer som andra samtidiga sjukdomar, åldersbetingade förändringar och effekter av andra läkemedel. Det är därför viktigt att kunna använda rätt behandling till rätt patient på rätt indikation och i rätt dos, liksom att göra en adekvat uppföljning av nyinsatt behandling. Praktiserande läkare måste hantera en ständigt ökande komplexitet i sin vardag och vara uppdaterad om kunskapsläget för olika terapier generellt och att sätta detta i relation till den enskilda patienten. Under denna kurs ska du få utveckla dina verktyg för att kunna göra välgrundade ställningstaganden kring val av läkemedel idag och i ditt vidare yrkesliv.

Du kommer att arbeta med frågor kring läkemedelsvärdering, med bedömningar av biverkningar och interaktioner. Andra moment rör exempelvis orientering i olika stöd för individuell dosanpassning med en genomgång av farmakokinetiska resonemang och användning av laboratorieanalyser som farmakogenetik och koncentrationsmätningar av läkemedel i kroppen. Du kommer att få öva på att göra olika former av sökningar för läkemedelsrelaterade frågeställningar och hur tolka olika typer av evidens. Orientering i hur det värderas vilken plats nya läkemedel förväntas ha i behandlingsarsenalen, och hur rekommendationer för redan befintliga läkemedel uppdateras.

Kursen berör läkemedelsvärdering i teori och praktik med inriktning på kliniskt farmakologiska frågor och resonemang generellt. Således inte målet att detaljerat gå igenom själva innehållet i olika behandlingsrekommendationer, även om exempel tas från folksjukdomar eller mer speciella tillstånd för att illustrera olika resonemang. Du kommer dock att få fördjupa dig kring ett specifikt läkemedel och tillämpa dessa generella kunskaper i det examinationsarbete du får tilldelat. 

Undervisningsformer och var undervisningen sker 

Utbildningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorlabbar, och deltagande i ronder i genusfarmakologi och läkemedelsfrågor. Del av kursen avsätts också för tid för att förbereda examinationsuppgiften. Denna sker i form av skriftlig och muntlig presentation av ett individuellt arbete med värdering av evidensen för en specifik läkemedelsbehandling. Ni kommer också opponera på en annan kursares arbete. Examinationen blir även ett tillfälle att lära ut till varandra utifrån det ni hittat.

Kursen ges huvudsakligen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, men enstaka moment kan komma att vara på annan lokal (framförallt i Solna). Vissa moment görs digitalt.

Välkomstinformation

 

 

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Ludvig Petersson

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2022-11-14