För dig som är student på Optikerprogrammet Programmets organisation - var med och påverka!

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) har programansvaret för KIs optikerprogram, och är även kursansvarig institution för de allra flesta av optikerprogrammets kurser. Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka. För oss är din input i kursenkäter och olika beslutsforum otroligt uppskattad - vi behöver den för att behålla utbildningens höga kvalitet och vi vill alltid bli ännu bättre!

Programdirektor (PD)

Programdirektor (PD) Marika Wahlberg Ramsay leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd för optikerprogrammen

Programrådet för optikerprogrammet (OP) och magisterprogrammet i klinisk optometri (MAG) leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet 

 • hanterar löpande förbättringsförslag
 • följer upp kursutvärderingar i förhållande till kursplaners och utbildningsplaners mål
 • arbetar med programmens innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
 • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
 • bereder revideringar av programmens kursplaner inför beslut i UN
 • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmens kursplaner
 • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till Kaustika!

Ledamöter läsåret 2024-2025

 • Marika Wahlberg Ramsay, PD, ordf.
 • Abinaya Priya Venkataraman, bitr PD, lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO)
 • Varierande lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO)
 • Jessica Norrbom, lärarrepresentant Campus Solna
 • Linda Lundström, lärarrepresentant KTH
 • Peter Unsbo, lärarrepresentant KTH
 • 2 vakanta, studentrepresentanter OP år 1
 • Sofia Sikander och Jonathan Pettersson, studentrepresentanter OP år 2
 • Anna Hedman + 1 vakant, studentrepresentant OP år 3
 • 2 vakanta, studentrepresentant MAG
 • Rune Brautaset, avnämarrepresentant i egenskap av VD och ordf Optikerförbundet
 • Jaana Johansson, programadministratör, sekr. (utan rösträtt)
 • Åsa Borglund, programhandläggare (utan rösträtt)

Sammanträden och protokoll läsåret 2024-2025

25 september 2024
22 oktober 2024
27 november 2024
4 februari 2025
19 mars 2025
23 april 2025

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila un@cns.ki.se

Utbildningsnämnden CNS (UN CNS)

Institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) ansvarar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag. I nämnden diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig. På institutionens hemsida hittar du aktuell information om samtliga ledamöter i UN CNS, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende eller ta del av protokoll. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Om du som student vid KI:s optikerprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till den eller de studentrepresentanter som är utsedda av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. De är med i UN CNS för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Kursenkäter ger dig studentinflytande

- ta därför chansen att göra din röst hörd!

På optikerprogrammet sker ett omfattande kvalitetsarbete och vi vill alltid bli bättre! Efter varje kurs slut får du som student en länk till ett webbformulär med ett antal frågor – en kursenkät/ kursvärdering. Kursansvarig sammanställer studenternas kursenkäter och sin och medverkande lärares reflektioner i en kursanalys.

Syftet med kursanalysen är att utifrån inkomna svar utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Kursanalysen diskuteras på programrådet med lärar- och studentrepresentanter, och publiceras sedan på den öppna kurswebben. 

Länkar till alla kurswebbar där kursanalyserna ligger hittar du på sidan Programöversikt.

Studentinflytandet är en viktig del av programmets kvalitetsarbete och det är väldigt värdefullt för oss att få dina synpunkter på den kurs du just gått. När du fyller i kursenkäten medverkar du till utveckling och förbättring av programmet – och bidrar därmed till utbildningens kvalitet och din attraktivitet på arbetsmarknaden. TACK för det!

Examensenkät

Vid programmets slut genomförs även en examensenkät. Även dessa resultat diskuteras i programrådet, innan de publiceras nedan.
Optikerprogrammet bytte inför HT19 utbildningsplan, och den första kullen från det nya programmet tog examen VT22.

Examensenkät optikerprogrammet 1OP19, VT23
Examensenkät optikerprogrammet 1OP19, VT22
Examensenkät optikerprogrammet 1OP13, VT21
Examensenkät optikerprogrammet 1OP13, VT20
Examensenkät optikerprogrammet 1OP13, VT19

Medverkande institutioner och lärosäten

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), KI

Optikerprogrammet på KI tillhör organisatoriskt Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), som är en av de största institutionerna på KI och består av flera avdelningar. Avdelningen för ögon och syn ger själv de allra flesta kurserna på optikerprogrammet. Avdelningen flyttade 2020 tillsammans med S:t Eriks ögonsjukhus till helt nya lokaler i anslutning till KI Campus i Solna. Läs gärna mer om institutionen och avdelningens övriga undervisningsverksamhet och forskning på webben.

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), KI

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) deltar i undervisningen på optikerprogrammets termin 1, då de ansvarar för fysiologimomentet på kursen "Allmän anatomi och fysiologi" (9 hp). FyFa sköter också kursadministrationen för hela kursen "Allmän anatomi och fysiologi".

FyFa är även kursansvarig institution för kursen "Farmakologi" (3 hp) på termin 3.

Institutionen för neurovetenskap (Neuro), KI

Institutionen för neurovetenskap (Neuro) deltar i undervisningen på optikerprogrammets termin 1, då de ansvarar för anatomimomentet på kursen "Allmän anatomi och fysiologi" (9 hp).

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), KI

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat) är kursansvarig institution för kursen "Patologi" (3 hp) på optikerprogrammets termin 2.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), KI

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) är kursansvarig institution för kursen "Mikrobiologi" som ges på optikerprogrammets termin 4.

Institutionen för tillämpad fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Institutionen för tillämpad fysik vid KTH ger på KI:s uppdrag kurserna "Optik 1" och "Optik 2" på programmets termin 1 och 2.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-03