För dig som är student på Optikerprogrammet Programöversikt

Optikerprogrammet är en yrkesutbildning på tre år, bestående av ett antal kurser med både teoretiska och praktiska moment. På denna sida kan du läsa mer om hur optikerprogrammet på just KI är uppbyggt; vilka kurser som ingår och när du kommer att läsa vad.

Vår pedagogiska grundidé

Vi är övertygade om att bäst resultat uppnås om du som ska lära dig något är aktiv och tar ansvar för din egen kunskapsutveckling. Vi tycker också att det är viktigt att du ska kunna visa hur man ska göra – inte bara beskriva. Alla praktiska/ kliniska kurser på programmet följer därför samma mönster:

 1. Inledande måldiskussioner  – vilka är dina och dina kursares mål, hur ser läraren på kursens mål. Samtliga kursplaner har detaljerade målbeskrivningar och ett tydligt samband mellan examination och mål, så läs kursplanen noga.
 2. Lärarledd introduktion till ämnet, föreläsning/ seminarier/ labb/ CASE/ PBL (anpassat efter ämne och lärare)
 3. Studenterna ges tid att studera – förberedelse till de praktiska momenten
 4. Studenterna visar varandra hur man gör – lär varandra (med lärare som stöd)
 5. Studenterna får öva och träna praktiskt (på varandra, standardiserade patienter, ”riktiga” patienter)
 6. Klinisk/ praktisk examination med tydliga mål och bedömningskriterier

Generellt kan sägas om optikerprogrammet på Karolinska Institutet att

 • Undervisningen är patientcentrerad och utgår från viktiga symptom, diagnoser och problem. Basvetenskapliga ämnen och kliniska discipliner är tydliga och integrerade.
 • Yrkesrollen står i fokus genom tidig och omfattande klinisk träning. Basvetenskaplig kunskap och förståelse tillämpas återkommande, och exemplifieras i det kliniska sammanhanget.
 • Genom programmet finns en tydlig progression i lärandet med tydliga samband mellan nivåsatta mål och val av undervisnings- och examinationsformer.
 • Mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt uppnås genom studentens egen forskningsprocess - egen aktivitet, uthållighet, kritisk granskning och ett undersökande arbetssätt. Problem och frågor ut­gör utgångspunkt för lärandet och det finns tid för reflektion och åter­kopp­ling.
 • Innehållet i utbildningen vilar på vetenskaplig grund och leds av vetenskapligt för­ank­rade lärare. Aktuell forskning integreras i undervisningen, och studenten tränas i att själv söka och förhålla sig till evidensbaserad information och aktuell forskning. Forsk­nings­anknytningen tydliggörs genom examensarbetet.

Optikerprogrammets upplägg

I programöversikten nedan ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin. Länkarna i programöversikten leder till kursernas kurswebbar, där du hittar mer information om kursens schema, kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Alla kursplaner hittar du också via KI:s kursplanearkiv.

Programöversikten följer programmets utbildningsplan, som är programmets styrdokument. Vilka kurser du ska läsa och när anges i den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen. En kurs som ges under många år kan få en ny kurskod, även om namnet är detsamma. Vilken kurskod (version av kursplanen) som gäller för dig ser du i Ladok.

Optikerprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema.

Ramschema optikerprogrammet VT24, per 230828
Ramschema optikerprogrammet HT24, per 240307
Övergripande ramschema HT22-VT25, per 230213

Programöversikt för studenter antagna HT19 och senare

Termin 1

1OP083 Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (10,5 hp)
1OP065 Optik 1 (10,5 hp), ges av KTH
1OP067 Allmän anatomi och fysiologi (9 hp), ges av FyFa och Neuro

Termin 2

1OP069 Refraktionsmetodik 2 (15 hp)
1OP068 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (7,5 hp)
1OP070 Optik 2 (4,5 hp), ges av KTH
1OP056 Patologi (3 hp), ges av Onk-Pat

Termin 3

1OP071 Synundersökningsmetodik 1 (12 hp)
1OP072 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (7,5 hp)
1OP016 Farmakologi (3 hp), ges av FyFa
1OP073 Synundersökningsmetodik 2 (7,5 hp) (inkl praktik)

Termin 4

1OP087 Synundersökningsmetodik 3 (9 hp) (ersätter 1OP074 fr o m VT24)
1OP057 Mikrobiologi (3 hp), ges av MTC
1OP075 Kontaktologi 1 (4,5 hp)
1OP076 Optometrisk klinik 1 (7,5 hp)
1OP077 Arbetsplatsoptometri (6 hp)

Termin 5

1OP026 Statistik och vetenskapsmetodik (3 hp)
1OP079 Optometrisk klinik 2 (4,5 hp)
1OP081 Kontaktologi 2 (7,5 av totalt 15 hp)
1OP088 Examensarbete i optometri (7,5 av totalt 15 hp) (ersätter HT24 1OP049)
Valbara kurser (7,5 hp)

Termin 6

1OP081 Kontaktologi 2 (7,5 av totalt 15 hp)
1OP088 Examensarbete i optometri (7,5 av totalt 15 hp)
1OP082 Optometrisk klinik 3 (12 hp)
1OP084 Synsvagsteknik (3 hp)

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Återkoppling och utveckling av KI:s optikerprogram

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se sidan Programmets organisation och kursvärderingar på respektive kurswebb.

Dokument

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-04-12