För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Programmets organisation

Information om 5,5-åriga läkarprogrammets struktur och organ, till exempel programråd, programnämnd och kommittéer.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande. 

Programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av

 • ordförande
 • Programdirektor Läkarprogram
 • Programdirektor Implementering
 • ytterligare fyra lärarrepresentanter
 • tre studentrepresentanter
 • en representant för Region Stockholm

samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen.

Om du som student vid KI:s läkarprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till dina studentrepresentanter som är valda av Läkarsektionen, som är en sektion av Medicinska Föreningen. De är med i programnämnden för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Om du vill läsa ett protokoll, kontakta programhandläggare eller registrator.

Programrådet

Programrådet är Programdirektor Läkarprograms rådgivande organ och bereder programspecifika frågor för beslut i programnämnden (PN). Programrådet har utöver det ett operativt ansvar för programmet. Programrådet leds av Programdirektor Läkarprogram och består av temaordförande för programmets respektive sju teman, samt av en företrädare för vardera av följande:

 • Ordförande för koordinatorskollegiet för kursen Examensarbete i medicin
 • Två studentrepresentanter (utses av studentkåren)
 • Ordförande i Kommittén för studentvalda kurser (SVK)
 • Kvalitetssamordnare
 • Biträdande programdirektor

Programdirektor Läkarprogram kan adjungera ytterligare personer utifrån programmets behov.

Tema- och strimmakollegier

Temakollegier 1-7

Under programnämnden finns sju temakollegier (Tema 1-7) som hanterar detaljplanering av respektive tema, samordning mellan kursgivare, uppföljning av kurser, och rapportering till programnämnden. I dessa kollegier medverkar de kursansvariga och momentansvariga lärare och studentrepresentanter. 

Tema 1

Tema 1 omfattar kurserna Upptakten, Den friska människan 1, Den friska människan 2 och Den friska människan 3.

Tema 2

Tema 2 omfattar kurserna Den sjuka människan 1, Den sjuka människan 2 och Integrerad deltentamen.

Tema 3

Tema 3 omfattar kursen Klinisk medicin samt valbara kurser på dessa terminer.

Tema 4

Tema 4 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi samt valbara kurser på denna termin.

Tema 5

Tema 5 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Neuro, sinnen och psyke.

Tema 6

Tema 6 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Reproduktion och utveckling samt valbara kurser på denna termin.

Tema 7

Tema 7 omfattar kursen Hälsa i samhälle och miljö, den integrerade sluttentamen samt valbara kurser på denna termin.

VetU-, PU- och PV-kollegier

Utbildningens innehåll avseende vetenskaplig utveckling (VetU), professionell utveckling (PU) och primärvård (PV) hanteras av egna kollegier.

 • VetU-kollegiet hanterar de inslag av vetenskaplig utveckling som löper genom hela utbildningen samt examensarbetet.
 • PU-kollegiet hanterar de inslag av professionell utveckling som löper genom hela utbildningen.
 • PV-kollegiet hanterar de inslag av primärvård som löper genom utbildningen. 

Kommittén för SVK

Kommittén för Studentvalda kurser som består av lärare och studentrepresentanter handhar samtliga kurser och projekt under de valbara perioderna i den äldre utbildningsplanen, samt de studentvalda kurserna (SVK) i den nya utbildningsplanen. I kommittén handläggs och beslutas om övergripande frågor, till exempel urval av studentvalda kurser, ekonomi, samt kvalitets- och utvecklingsarbete för SVK.

LINK

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) arbetar för internationella frågor på programnämndens delegation. Ledamöter i LINK är lärare och studenter som med stöd av internationella och programhandläggare sluter avtal med internationella partneruniversitet, samt beslutar om regler för prioritering och urval av studenter till utbytesprogrammen. LINK tar även fram strategier och arbetar aktivt för att inom läkarprogrammet öka de internationella aktiviteterna på hemmaplan. Målsättningen är att minst 50 % av läkarprogrammets studenter ska ha studerat utomlands någon period under sin utbildning vid KI.

Arbetet sker i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering.

Mer information om utbytesstudier på läkarprogrammet

Är du lärare och nyfiken på att bredda dina vyer, läs mer om internationalisering och lärarutbyte.

Urvalskommittén för PIL

Urvalskommittén för prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) arbetar med frågor avseende alternativt urval till programmet och bereder frågor avseende regler, arbetsformer och rutiner inför beslut i programnämnden (PN). I kommittén ingår lärare och studentrepresentanter.

Kommittén för PIL:s ansvar

 • rutiner och riktlinjer för alternativt urval
 • utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
 • genomförande av det stegvisa urvalet
 • att ta fram förslag till meritvärdering av behöriga sökanden i enlighet med KI:s antagningsordning
 • att löpande rapportera till PN

Arbets- och delegationsordning för programnämnden för läkarprogrammet