För studenter på kursen Tillämpad fysiologi vid akuta tillstånd (7,5hp) kurskod 2LK098

Den här kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i bedömning och behandling av akut svikt i vitala organfunktioner. Kursen tar sin utgångspunkt i hur normal fysiologi förändras vid akuta tillstånd och sjukdomar hos vuxna.

Kursen är både bred och djuplodande med stort fokus på klinik, vilket gör den till en utmärkt förberedelse inför kliniskt arbete efter läkarexamen.

Kursplan

Mix pictures hospital interior and  reseach images
Kunskaper inom tillämpad fysiologi har stor användning inom akutmedicinska områden såsom kirurgiska och medicinska specialiteter.

Kursen innehåller seminarier, studiebesök, workshops och eget fördjupningsarbete. Huvuddelen kommer dock att ligga på verksamhetsintegrerat lärande på operationsavdelningen. Första dagarna består av teori, eget fall baserat arbete och praktiska övningar med klinisk inriktning. Därefter startar verksamhetsintegrerat lärande med seminarier huvudsakligen på fredagar.

Du kommer att få en fördjupad förståelse för hur människans fysiologi påverkas vid akuta tillstånd, hur sådant kan studeras och mätas i praktiken samt hur ska man agera vid sådana avvikelser.


 

Schema

Schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstar

All undervisning är förlagd i Huddinge förutom en del klinisk placering som är i Solna

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge fördjupade kunskaper kring fysiologiska skeenden som har betydelse för bedömning och ställningstagande till diagnostik och behandling av patienter med påverkan/svikt i vitala organfunktioner.

Undervisningsformer

  • Klinisk praktik under handledning
  • Seminarier
  • Grupp-undervisning och workshops
  • Egna arbeten

Kursen har en klinisk profilering som möjliggör integration av prekliniska och kliniska kunskaper, betoning läggs på klinisk relevans och användbarhet. Tillfällen för fördjupning av färdigheter samt utvecklande av förhållningssätt och attityder inför akuta medicinska situationer erbjuds genom såväl teoretiskt grundade seminarier, verksamhetsförlagd utbildning samt egna arbeten. En stor del av kursen består av klinisk praktik på operationsavdelning. Ett jourpass ingår i kursen vid vilket studenten följer med primärjouren i anestesi. Examination sker i samband med redovisning av ett eget arbete.

Obligatoriska moment

  • Klinisk praktik
  • Seminarier
  • Redovisning av eget arbete (examination)

Kursanalys samt kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Klinisk vetenskap, intervention och teknik, enheten för anestesi och intensivvård

Kursledare

Johan Creutzfeldt, tfn. 076 6194089, johan.creutzfeldt@ki.se

Anton Westman, anton.westman@sll.se

Examinator

Olav Rooyackers, tfn 073 9661645, olav.rooyackers@ki.se

Kursadministratör

Nicoletta Raic, tfn. 070 2069227, nicoletta.raic@ki.se

 

JC
Innehållsgranskare:
Nicoletta Raic
2024-01-17