För studenter på kursen Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1, (7,5 hp) kurskod 1BA153

Syftet med kursen är att ge en professionell bas inför efterföljande verksamhetsförlagd utbildning samt att med patient, patientprov och remiss i fokus tillämpa sina kunskaper, färdigheter och förmågor i patientnära analysverksamhet. Kursen bidrar till utvecklingen av yrkesidentitet och till en reflekterande yrkesutövning.

Kursplan

Kursinformation
 

Studenten utvecklar under kursen kunskaper om grundläggande moment i laboratorieprocessen från preanalys till postanalys och hur dessa kan kvalitetssäkras i syfte att garantera analyssvarets korrekthet. I detta ingår kunskaper om patientförberedelse, ven- och kapillärprovtagning, transport av prov och remisshantering samt grundläggande analysprinciper ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel. I kursen ingår också yrkesidentitet och etik likväl som lagar och regler inom hälso- och sjukvårdens verksamhet såsom sekretess, kvalitetssäkring och avvikelsehantering, miljö, säkerhet och skydd (skyddsföreskrifter), blodsmitta och hygien samt biosäkerhet och biobankslagen.

Kursen startar med föreläsningar och diskussioner om lagar om hälso- och sjukvårdens verksamhet, biobankslagen, yrkesidentitet, etik, kvalitetssäkring, miljö, säkerhet och skydd, blodsmitta och hygien samt biosäkerhet.
Studenten skall under kursen delta i praktiskt arbete på ett laboratorium inom primärvård alternativt sjukhusanknuten provtagningscentral.

Litteraturstudier ingår i kursen.

 

 

Välkomstinformation

Kursen inledes med kursintroduktion måndagen 28/8 kl 9.00 i Zoom (länk hittar du i canvas under rubriken schema och zoomlänkar).

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Sophie Curbo

Kursansvarig
+46852483616
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-08-15