För studenter på kursen Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2 (7,5 hp) kurskod 1BA105

Kursens syfte är att studenten på ett laboratorium skall få tillfälle att pröva/tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper genom att i laboratoriemiljö studera och använda metoder som förekommer. Syftet är också att kursen skall bidra till utveckling av yrkesidentitet, till reflekterande yrkesutövning samt till insikt i yrket

Kursplan

Kursinformation
 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska kunna:

visa kunskap om relevanta metoder inom området och om relevanta författningar

inhämta kunskap via olika källor, kritiskt värdera denna samt använda befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden i ett yrkesmässigt sammanhang.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska kunna:

visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa

visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

hantera teknik för att samla in data samt dokumentera dessa data systematiskt i ett yrkesmässigt sammanhang

analysera samt bearbeta insamlade data ett yrkesmässigt sammanhang 


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska kunna:

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

visa förståelse för den egna professionens roll samt betydelse för hälso- och sjukvården

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

 

 

Välkomstinformation

Kursen startar den 29 september 2023.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursanalys

Kursvärdering ht-20

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-09-11