För studenter på kursen Analys- och testmetodik, 3 hp kurskod 2LG078

Kursens huvudsakliga mål är att lära studenterna utvärdera tests olika mätegenskaper och vad som avgränsar bättre jämfört med sämre test.

Kursplan

Information om kursen

Under kursen ges en introduktion till grunderna i testteori (true score theory) och skillnaden på latenta variabler och observerbara testpoäng. Tests mätegenskaper, t.ex. skalnivå, validitet (t.ex. begreppsvaliditet, kriteriumvaliditet, innehållsvaliditet) och reliabilitet (t.ex. test-retestreliabilitet, split-halfreliabilitet, interbedömarreliabilitet) kommer att behandlas på teoretisk och praktisk nivå. Praktiska moment består i att studenterna ska beräkna ett tests index (totalpoäng) samt beräkna och analysera ett tests reliabilitet och validitet. Validitets- och reliabilitetsegenskaper hos logopediska test kommer att diskuteras och utvärderas.

Seminarier

Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Individuella hemuppgifter avseende existerande test kommer att kopplas till ämnet för föreläsningarna så att deltagarnas förståelse och problemformuleringar av materialet har ett inflytande på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro förekommer vid vissa gruppövningar och seminarier.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-02-28