För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Programöversikt - inriktning SPEC

På denna sida finns information om vilka kurser som ingår i KI:s psykoterapeutprogram, inriktningen specialist i klinisk psykologi (SPEC), och länkar till deras kurswebbar.

För mer information om programmets upplägg, se sidan Programöversikt.

Kursplaner med kursmål och litteraturlista hittar du på kurswebben för respektive kurs, följ länkarna i listan nedan. Kursplanerna hittar du också via KI:s kursplanearkiv

År 1

Det första året omfattar undervisning i kognitiv beteendeterapi och dess tillämpning vid ångest- och depressionstillstånd. Undervisningen omfattar också specialistpsykologens roll i organisationen och ansvarsområden gällande evidensbaserad psykologisk praktik, liksom fördjupning i psykologisk utredning, diagnostik och fallanalys. Under det första året sker den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för den egna arbetsplatsen.

Termin 1

2PT120 Inriktningspecifik introduktionskurs 1 - specialist i klinisk psykologi, 4 hp
2PT115 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 8 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT124 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 1, 11 hp (varav 7 hp denna termin)

Termin 2

2PT115 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 8 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT124 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 1, 11 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT132 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp
2PT133 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2, 3,5 hp
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 1 hp denna termin)

År 2

Under det andra året fördjupas kunskaperna från det första året genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar och långvariga psykiatriska och somatiska tillstånd. Inom ramen för psykoterapihandledning och kursen i självupplevd erfarenhet fördjupas arbetet med specialistpsykologens roll och ansvarsområden exempelvis gällande kliniskt ledarskap och organisation. Förberedelser inför examensarbete/ vetenskapligt specialistarbete påbörjas. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i form av klinikplacering inom beroendevård, ätstörningsvård eller annan specialistvård.

Termin 3

2PT119 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp (varav 5 hp denna termin)
2PT121 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - specialist i klinisk psykologi, 5 hp
2PT125 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 2, 11 hp (varav 5 hp denna termin)

Termin 4

2PT119 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp (varav 5 hp denna termin)
2PT125 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 2, 11 hp (varav 6 hp denna termin)
2PT141 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2 hp
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 2 hp denna termin)

År 3

Det tredje året bygger vidare på de föregående åren genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiatriska och somatiska komplexa tillstånd. Dessutom ligger fokus på kliniskt ledarskap och handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom specialistvård och innehåller såväl eget kliniskt arbete (termin 5), organisationsanalys alt. egen handledning av vårdpersonal (termin 6). Det examensarbete som avslutar utbildningen pågår under hela året.

Termin 5

2PT136 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 – specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp
2PT138 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp (varav 2,5 hp denna termin)
2PT134 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 3, 11 hp (varav 7 hp denna termin)
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 3 hp denna termin)

Termin 6

2PT138 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp (varav 2 hp denna termin)
2PT134 Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 3, 11 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 9 hp denna termin)

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-17