För studenter på kursen Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 (10 hp) kurskod 2PT119

Kursen syftar till att ge en bred teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid mer komplex och svår psykiatrisk problematik (t.ex. beroende, ätstörningar, personlighetssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom), samt att särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och intervention. Kursen förbereder för en ökad komplexitet och svårighetsgrad avseende patienters problematik, inklusive samsjuklighet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 3 (5 hp) och termin 4 (5 hp), oavsett inriktning.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Datum för examination

Datum för ordinarie examinationstillfällen framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omexamination med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Fredrik Santoft

Kursansvarig och examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-03