För studenter på kursen Psykoterapeutisk klinik 2 (11 hp) kurskod 2PT123

Syftet med kursen är att studenten ska genomföra diagnostiska intervjuer, göra diagnostisk kartläggning och utveckla förmåga att bedöma patienternas behov av och möjlighet att tillgodogöra sig behandling med kognitiv beteendeterapi. Tillämpningen av kognitiv beteendeterapi i behandlingsarbete ska ske med patienter som har komplexa problem där missbruk, ätstörningar, tvångssyndrom och/ eller personlighetssyndrom är aktuella. Även kunskaper från andra kurser på programmet ska integreras i kursen.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 3 (5 hp) och termin 4 (6 hp), inriktning KBT.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.
 

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Examination sker löpande. Frågor gällande restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Notera att antalet examinationstillfällen är begränsade.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanna Sahlin

Examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-13