För studenter på kursen Psykologisk/psykoterapeutisk klinik 2 (11 hp) kurskod 2PT125

Kursen syftar till att studenterna i kliniskt arbete ska genomföra diagnostiska intervjuer och kartlägga patienters problematik gällande komplex problematik där missbruk, ätstörningar, tvångssyndrom och/eller personlighetssyndrom är aktuellt. Syftet med kursen är också att studenten ska bedöma patienter med komplex problembild vad gäller behov av och möjlighet att tillgodogöra sig behandling med kognitiv beteendeterapi. Studenten ska kunna göra bedömningar kring samsjuklighet av dessa tillstånd.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 3 (5 hp) och termin 4 (6 hp), inriktning SPEC.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Examination sker löpande. Frågor gällande restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Notera att antalet examinationstillfällen är begränsade.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanna Sahlin

Examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-02