För studenter på kursen Psykologisk/psykoterapeutisk klinik 1 (11 hp) kurskod 2PT124

Studenterna ska genomföra diagnostiska intervjuer med patienter, vilket sker under VFU på studentens arbetsplats. Studenterna ska tillämpa kognitiv beteendeterapi vid ångest- och depressionsproblematik. Stressrelaterade symptom eller somatiska problem behandlas i de fall de har en koppling till ångest och depression.

Kursen syftar också till att integrera kunskaper från andra kurser på programmet beträffande terapeutiska färdigheter.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 1 (7 hp) och termin 2 (4 hp), inriktning SPEC.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Examination sker löpande. Frågor gällande restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Notera att antalet examinationstillfällen är begränsade.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Fredrik Santoft

Kursansvarig och examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-03