För studenter på kursen Psykoterapeutisk klinik 1 (11 hp) kurskod 2PT122

I denna kurs ska studenten tillägna sig kunskaper och färdigheter i att tillämpa kognitiv beteendeterapi för patienter med ångest- och depressionsproblematik, även i fall då dessa problem är kopplade till stressrelaterad problematik eller somatiska problem. Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förmåga att bedöma patienters problematik, göra diagnostisk kartläggning samt bedöma patientens motivation och möjlighet att genomgå kognitiv beteendeterapi.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 1 (7 hp) och termin 2 (4 hp), inriktning KBT.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Examination sker löpande. Frågor gällande restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Notera att antalet examinationstillfällen är begränsade.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Fredrik Santoft

Kursansvarig och examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-12-05