För dig som är student på Fysioterapeut­programmet Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor för dig som är student på fysioterapeutprogrammet.

Som student på fysioterapeutprogrammet har du rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter. De flesta beslut i studiesociala frågor på programmet fattas i programmets Studiesociala kommitté. Besluten i Studiesociala kommittén bereds av studievägledaren.

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Information om att studera med funktionsvariation och kontaktuppgifter till samordnaren för studenter med funktionsvariation. 

Studievägledning

Programstudievägledaren

 • erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor
 • erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor
 • handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin
 • är handläggare i Studiesociala kommittén för programmet 
 • studievägledaren har tystnadsplikt 

Blanketter för ansökan om återupptag, anmälan om studieavbrott mm. Ansökan om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin skickas till studievägledaren. Vill du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti ska du bifoga ett intyg som styrker dina skäl till studieuppehållet. 

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Tillträdesregler

Tillträdesregler mellan terminerna finns för att säkra att studenter har den förkunskap som krävs innan man läser kurser på nästa termin. Innehållet i kurserna bygger på varandra vilket förutsätter att de läses i ordning enligt kursplan. Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna.

Tillträdeskrav för kurser i termin 3

För att påbörja kursen:

 • Tema hälso och sjukvård - Medicinska ämnen 1 (1FY030) inga tillträdeskrav.
 • Tema intervention - Fysioterapi 3 (1FY026) inga tillträdeskrav.
 • Tema hälso och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård (1FY027) ska alla kurser från termin 1 och 2 (60hp) vara godkända.

Tillträdeskrav för kurser i termin 4

För att påbörja kursen:

 • Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 2 (1FY034) ska alla kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) vara godkända.
 • Tema intervention- Fysioterapi 4 (1FY032) ska alla kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) vara godkända.
 • Tema vetenskapligt arbete – Vetenskapsmetodik (1FY031) ska alla kurser i termin 1 och termin 2 (60 hp) vara godkända.
 • Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi (1FY033) för barn och äldre ska alla kurser i termin 1 och 2 (60 hp), samt moment 1 Verksamhetsintegrerat lärande i slutenvård (9 hp) i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård, termin 3 vara godkänt.

Tillträdeskrav för kurser i termin 5

För att påbörja kursen:

 • Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård (1FY044) ska alla kurser i termin 1- termin 3 (90 hp) samt kurserna Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2 (7,5 hp), Tema Intervention - Fysioterapi 4 (4,5 hp) och Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre (10,5 hp) i termin 4 vara godkända.
 • Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan (1FY046) ska alla kurser i termin 1- termin 3 (90 hp) samt Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, termin 4 ska vara godkända.
 • Tema Hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och global hälsa (1FY045) ska alla kurser i termin 1- termin 3 samt kurserna Tema hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2 och Tema Intervention - Fysioterapi 4 i termin 4 vara godkända.

Tillträdeskrav för kurser i termin 6

För att påbörja kursen:

 • Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning (1FY047) krävs att alla kurser termin 1 - termin 4 (120 hp) samt moment 1 Fysioterapi i öppenvård i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi öppenvård i termin 5 är godkända.
 • Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (1FY041) krävs att alla kurser termin 1 - termin 4 (120 hp) samt moment 1 i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård i termin 5 är godkända.
 • Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet (1FY049) krävs att alla kurser termin 1 - termin 4 (120 hp) samt moment 1 i kursen Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård i termin 5 är godkända.
 • Tema vetenskapligt arbete - Examensarbete i fysioterapi (1FY048) krävs att alla kurser i termin 1 - Termin 4 vara godkända. I termin 5 ska Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan ska vara godkänd.

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-05-05