För studenter på kursen Kommunikation och språklig struktur, 7,5 hp kurskod 2LG068

Kursen ger en översikt och belyser behovet av verktyg och begrepp för att beskriva och analysera språklig struktur i tal, samtal och skrift.

Kursplan

Information om kursen

En översikt ges över verktyg och begrepp för analys av språkljud (fonem, allofoner), ljudsekvenser (stavelser, morfem, ord), morfemsekvenser (ord, fraser), frassekvenser (satser), satssekvenser (komplexa konstruktioner), yttranden, prosodiska drag, turer, turkonstruktionsenheter och yttrandepar. Skillnaden belyses mellan språklig struktur (t ex grammatik) och språklig betydelse (t ex semantik), liksom mellan tal, samtal och skrift.
Kursen beskriver även språklig variation på olika nivåer och källor till sådan variation, t ex geografiska, sociala och individrelaterade faktorer.

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Kursen innehåller även hemuppgifter.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Lektor/logoped
08-524 889 50