För studenter på kursen Kommunikation och språklig struktur, 7,5 hp kurskod 2LG068

Kursen ger en översikt och belyser behovet av verktyg och begrepp för att beskriva och analysera språklig struktur i tal, samtal och skrift.

Kursplan

Information om kursen

En översikt ges över verktyg och begrepp för analys av språkljud (fonem, allofoner), ljudsekvenser (stavelser, morfem, ord), morfemsekvenser (ord, fraser), frassekvenser (satser), satssekvenser (komplexa konstruktioner), yttranden, prosodiska drag, turer, turkonstruktionsenheter och yttrandepar. Skillnaden belyses mellan språklig struktur (t ex grammatik) och språklig betydelse (t ex semantik), liksom mellan tal, samtal och skrift.
Kursen beskriver även språklig variation på olika nivåer och källor till sådan variation, t ex geografiska, sociala och individrelaterade faktorer.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Obligatoriska aktiviteter anges i schemat. Kursen ges vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor