För studenter på kursen Neuroinflammatoriska tillstånd med inriktning på neuroimmunologi och multipel skleros, 7,5 hp kurskod 2LK092

Kurstid: 241104-241203
Neuroimmunologi är ett spännande område som expanderat dramatiskt under senare år p g a nya diagnostiska metoder, nya behandlingsmöjligheter och intensiv forskning.
Området omfattar framförallt sjukdomar där inflammation ger upphov till skador och sjukdomar i nervsystemet. Den kliniskt största sjukdomsgruppen här är Multipel Skleros som näst efter trauma är den vanligaste orsaken till handikapp hos unga vuxna.

Kursplan

Bild på hjärnan i blått
Photo: Lennart Nilsson Foto: Lennart Nilsson

Övergripande kursmål

Det övergripande målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha ökad kunskap om patogenes, diagnos, uppföljning och behandling av inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet. Hit hör multipel skleros (MS) som är en kronisk sjukdom som drabbar unga vuxna och, utan behandling, ofta leder till svår funktionsnedsättning över tid.

Under kursens gång kommer du att lära dig om hur inflammation ger upphov till skador och sjukdomar i nervsystemet och aktuella/framtida behandlingsmöjligheter av olika neuroinflammatoriska sjukdomstillstånd.  Vi fokuserar på sjukdomen Multipel Skleros (MS) som är en av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Därutöver studeras andra neuroinflammatoriska sjukdomar som tex Guillain-Barre´s syndrom, Myastenia Gravis (MG), neurosarkoidos, Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) och perifera neuropatier etc. Kliniskt orienterade föreläsningar och praktiska moment, som tex att träna på att göra lumbalpunktion och neurologstatus, varvas med teoretiska föreläsningar i syfte att lära ut neuroimmunologiska basala mekanismer involverade i sjukdomarnas patiofysiologi. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset bedriver sedan flera år världsledande forskning inom neuroinflammation/neuroimmunologi och under kursen får ni möjlighet att träffa flera av dessa forskare/läkare.  

Undervisningsformer

Kursen bygger på teoretiska och praktiska inlärningsmoment.

-Teoretiska moment:

Den teoretiska delen innehåller  föreläsningar, tradionella seminarier och litteraturstudier, journal clubs, videoseminarier, audiopoddavsnitt från American Academy of Neurology, ”clinical pearls” och sveska poddar etc.

Praktiska moment

”Workshops” som tex:

     EDSS verkstad - MS patienter undersöks enligt EDSS skala   

     Neurostatus och strukturerad dokumentation i Take Care

     Dokumentation i Svenska neuroregister (MS registret)

     LP verkstad : träning av LP-teknik på KTC (Kliniskt träningscentrum)

     LP mottagning enligt EPA modellen (Entrusted professional activities)

     Arbete med läkemedelsordination och receptförskrivning i simuleringsmiljö

Patientmottagning (patienter med MS, perifera neuropatier, NMOSD, MG och andra neuroinflammatoriska sjukdomar/tillstånd).

Rond på neurologisk vårdavdelning med neuroinflammatoriska patienter.

Elektiv tjänstgöring på akutmottagning i Huddinge är möjligt.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.

 

Exempel Schema

Kursansvarig och examinator

Lou Brundin, överläkare, professor, Tema hjärta, kärl och neuro. ME Neurologi  Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kursledare

Virginija Danylaité Karrenbauer, bitr överläkare, medicine doktor

Ellen Iacobaeus, överläkare, medicine doktor

Katharina Fink, bitr överläkare, medicine doktor

 

Nödvändiga förkunskaper

Godkänd kurs i Klinisk medicin – neuro, sinnen, psyke

Kursansvarig institution

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS)

Tidsperiod: 2023-10-31--23-11-29

Första SVK-kursblocket på termin 11;  7,5 högskolepoäng.

 

Katarina Fink

Kursledare