För studenter på kursen Övergång till professionell autonomi, 6 hp kurskod 2LG096

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i sin framtida yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård samt en bredare arbetsmarknad.

Kursplan

Information om kursen

På kursen utforskas logopedin i förhållande till Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling. Teman är t.ex. arbete i resurssvaga miljöer och globala skillnader i prevalens och dödlighet hos tillstånd som berör logopedi.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Kerstin Johansson

Assisterande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör