För studenter på kursen Tumörer i de kvinnliga könsorganen och bröst: utredning, diagnostik och behandling, 7,5 hp kurskod 2LK117

Kursen lär ut metoder för tidig upptäckt och förbättrad utredning av kvinnor med misstänkt cancer och integrerar delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Kursen har också som syfte att öka studenternas förståelse för hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med gynekologisk cancer.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen bygger på deltagande vid seminarier samt kliniskt arbete. All klinisk placering under kursen är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetsformer och examination

Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Studenten kommer också att kunna delta i alla kliniska delar av utredning av gynekologisk cancer och bröstcancer.  Deltagande vid kirurgisk behandling och postoperativ vård ingår.  I kursen integreras många delar i förebyggande av och diagnostik av tumörer och involverar då de olika polikliniska enheter som berörs - bröstmottagning, gynmottagning och mottagning för genetisk rådgivning. En del av kursen kommer att ur ett vetenskapligt och humanistiskt perspektiv hantera frågor kring screening och genetisk vägledning och rådgivning.  

Examinationsarbetet bygger på att varje student enskilt besvarar en klinisk frågeställning utifrån tillgänglig evidens (vetenskapliga publikationer). Examinationsarbetet ses som en möjlighet att fördjupa sig ytterligare i ett område som man är särskilt intresserad av men är även examinationsformen för denna kurs.

Kursperiod

Vårterminen 2023: Fredag 2023-04-28 – Torsdag 2023-06-01

Höstterminen 2023: Torsdag 2023-11-30 – Torsdag 2024-01-11

Registrering till kursen via Ladok

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering.

Kursutvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Miriam Mints

Kursansvarig/examinator

Hanna Bergström

Kursadministratör