För studenter på kursen Vetenskapsteori, forsknings-och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3- inriktning kognitiv beteendeterapi (2 hp) kurskod 2PT140

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper gällande värdering av vetenskapliga studier, litteratursökning och vetenskapligt skrivande. Kursen består av ett moment och omfattar: a) granskning och tillämpning av evalueringsprinciper gällande forskningsartiklars kvalitet, b) utvärdering av aktuella forskningsresultat gällande ett valt intresseområde, och c) ställningstagande om det finns ett kunskapsglapp möjligt att undersöka inom ramen för ett examensarbete.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 4, inriktning KBT.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Datum för examination

Datum för ordinarie examinationstillfällen framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omexamination med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Annika Lindgren

Kursansvarig och examinator
MR
Innehållsgranskare:
2022-09-16