Arbetsmiljö för studenter

Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö är det som påverkar hur du har det under dina studier. Olika aspekter av arbetsmiljön för student är:
• Hur du trivs och hur studierna är organiserade
• Lyft, arbetsställning, lokaler, kemikalier, maskiner
• Luft, ljud, ljus, arbetsbelastning, innehåll i studierna
• Stress och möjlighet till återhämtning
• Relationer till medstudenter och lärare
• Olyckor och skador

Ansvar

Karolinska Institutet ansvarar för arbetsmiljön och det är prefekten som har ansvar för arbetsmiljön för verksamheten (inklusive utbildningsverksamheten) inom sin  institution. Prefekten kan fördela arbetsmiljöuppgifter vidare. KI ska som utbildningsanordnare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med studerandeskyddsombud (som är studenternas representanter i arbetsmiljöfrågor), skyddsombud och de fackliga organisationerna. Systematiskt arbetsmiljöarbete kan delas in i tre områden:

1. Fysisk arbetsmiljö

Exempel på detta: lokaler, ventilation, belysning, ljud och hjälpmedel på en arbetsplats.

2. Organisatorisk arbetsmiljö

Sättet utbildningen ordnas, leds, kommuniceras och hur beslut fattas.

3. Social arbetsmiljö

Sättet vi interagerar och pratar med varandra på kursen/utbildningen. Detta inkluderar även kommunikation i digitala nätverk som e-post, textmeddelanden, chattar och så vidare.

Vad förväntas av dig som student?

Alla har ett ansvar för arbetsmiljön, även studenter. Detta innebär att du som student förväntas:

  • Följa instruktioner
  • Använda skyddsutrustning
  • Påtala brister i arbetsmiljön
  • Anmäla olyckor och olyckstillbud
  • Att vara en god medmänniska som medverkar till ett gott arbetsklimat (studieklimat)

En student kan påtala brister i arbetsmiljön direkt till kursansvarig lärare (eller examinator, studievägledare eller annan personal du känner förtroende för) och via kursvärderingar. Prata i första hand med kursansvarig lärare eller examinator, studievägledare eller annan personal du känner förtroende för. Om du behöver stöd kan du kontakta student- och doktorandombudet  eller ett studerandeskyddsombud.

Psykosocial arbetsmiljö

Vi påverkas av varandra och det är viktigt att respektera andra studenter och lärare, även om de inte tycker som man själv gör. KI arbetar för en god psykosocial arbetsmiljö och för lika villkor för studenter, det innebär att KI:s studenter ska ha en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och kränkningar. Höga prestationskrav och stress kan leda till en dålig arbetsmiljö.

Rapportera händelser och risker 

Du som student förväntas påtala brister i arbetsmiljön och anmäla olyckor och tillbud (en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka). Gör det genom att kontakta kursledningen och rapportera händelser och risker via någon av ingångarna till incidentrapporteringssystemet.

Stöd

Studenthälsan har ett stort utbud av seminarier och kurser och kan även ge individuella råd. Språkverkstaden på universitetsbiblioteket erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. Struktur i studierna stöttar nya studenter i att få struktur i sina studier.

Försäkringar

Som student är du försäkrad vid olycksfall under "skoltid”, och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Du måste ha en aktuell registrering som aktiv student i Ladok för att omfattas av försäkringen. I vissa fall måste du skicka in ett utdrag av den inrapporterade händelsen för att få ersättning.

FE
Innehållsgranskare:
2023-08-07