För studenter på kursen Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 - kognitiv beteendeterapi (5 hp) kurskod 2PT118

Kursen syftar till att ge en teoretisk grund och praktiska färdigheter i motiverande samtal (MI). Deltagarna ska efter kursen kunna bedöma när motiverande samtal är tillämpligt i arbetet med patienter samt kunna använda metoden självständigt. Kursen förbereder för att kunna använda Motivational Interviewing Treatment Integrity code (MITI) för att kvalitetssäkra motiverande samtal i klinisk verksamhet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 3, inriktning KBT.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Datum för examination

Datum för ordinarie examinationstillfällen framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omexamination med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Beckman

Kursansvarig och examinator
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

Programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-12-05