För studenter på kursen Neurokirugi (7,5 hp) kurskod 2LK085

Kursen är en av de studentvalda fördjupningskurserna (SVK) på läkarprogrammets termin 11, period 1.
SVK Neurokirurgi syftar till att ge fördjupad förståelse för den neurokirurgiska specialitetens alla aspekter med särskild vikt vid handläggandet av akuta tillstånd i CNS.

Kursplan

Kort om kursen

Kursen fokuserar på patofysiologiska mekanismer i vårt mest komplexa organ och hur man kan åtgärda dem säkert och effektivt. Vi lägger vikt på hela fältet inom neurokirurgi, från omhändertagande av neurokirurgiska frågeställningar på akuten, hjärntumörer, medvetandesänkta patienter med intrakraniella masslesioner till hur kirurgi kan förbättra funktion och livskvalitet hos dem med kroniska neurologiska sjukdomar. Vi sätter stort värde i att våra studenter skall känna sig väl bemötta, delaktiga och få uppleva en intressant och stimulerande kurs..

Undervisningsformer

Kursen inleds med teoretiska moment samt praktisk övning i neurokirurgisk operationsteknik. Kärnan i kursen är praktisk tjänstgöring, där kursdeltagaren får delta i arbetet på neurooperation, neurokirurgiska avdelningar, NIVA (neurointensivvårdsavdelning), gammaknivsenhet, neurointervention samt givetvis följa neurokirurgjouren. Vidare ingår handledarledda seminarier, falldiskussioner, litteratursökning och granskning av vetenskapliga artiklar. Examinering sker genom eget fördjupningsarbete med muntlig presentation.

Nästa kurstillfälle: 2023-10-31 – 2023-11-29

Introduktion: tisdag 31 oktober kl 09.00 i Gemzell B4:10a, Karolinska Solna

Schema

Schema för SVK Neurokirurgi höstterminen 2023 är under utarbetning. Nedan finns schema för vårterminen 2023 samt klinikplaceringsschema utan studentnamn.

Schema vårterminen 2023

Kursansvariga

Kursansvarig Institution

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Sektionen för klinisk neurovetenskap

Kursadministratör

Helena Martinelle, chefsassistent/medicinsk sekreterare

Kursledare

Jiri Bartek, specialistläkare

Examinator/kursansvarig

Mikael Svensson, professor/överläkare

Kontaktuppgifter

Helena Martinelle

Kursadministratör

Kursvärdering och kursanalys

MS
Innehållsgranskare:
Helena Martinelle
2023-05-30