För dig som är student på Psykologprogrammet Studieinformation och regler

Här hittar du information och regler om tentor, behörighet till högre termin, studievägledning och tillgodoräknande på psykologprogrammet på KI. Information om mycket annat som är viktigt för dig under din studietid, till exempel alla KI-gemensamma regler, e-tjänster, information om Studenthälsan och funkissamordnare, hittar du istället på ki.se/student.

Examination och omtentamen

Fusk - detta gäller på KI

KI:s regler om examination och omexamination

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad undervisning eller examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare. Om ditt intyg berör själva examinationen ska du också skicka en kopia av ditt intyg till programmets tentakoordinator direkt, så att vi hinner ordna med extra lokaler, tentavakter eller liknande.

Omtentamen

För att delta i omexamination krävs anmälan, registrering på kurstillfället och i vissa fall ett aktivt studentkonto.

På psykologprogrammet erbjuds två omtentamenstillfällen innan nästa ordinarie tentamenstillfälle (i samband med nästa kursgivning). För kurser som slutar innan sommaruppehållet erbjuds ett omtentamenstillfälle innan höstterminens början och ett andra tillfälle under höstterminen.

Obs! att psykologprogrammets förbud mot nötter gäller även under tentamensskrivningar!

Anmälan till omtentamen

Anmälan till omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentatillfället och skickas via mail till tentaanmalan@cns.ki.se.

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till samma mail, tentaanmalan@cns.ki.se.

För att anmälan ska vara fullständig behöver du ange

 • ditt för- och efternamn
 • datum
 • vilken kurs och moment som omtentan gäller, t ex 2PS029 Kognitiva processer, moment 2
 • vilken termin som du första gången registrerade dig på kursen
 • om anmälan gäller examination på en kursversion som har lagts ned: meddela detta tydligt i din anmälan!

Planerade tillfällen för omtentor på kurser som ges av vår egen institution CNS*

På grund av rådande omständigheter bör du kontakta examinator/kursansvarig för information om eventuella ändringar kring examinationen. Lokal meddelas ca. en vecka innan omtentadatum.

25/11 kl. 9.00 - 13.00
Introduktion till psykologi
Grupprum 221 - Retzius väg 13, entré A eller B. Våningsplan 2.

26/11 kl. 9.00 - 11.00
Grundläggande biologi - moment 1
Stora konferensrummet - Nobels väg 9, en trappa upp.

1/12 kl. 9.00 - 12.00
Tema intervention - Psykologi (Fysioterapeutprog.)

8/12 kl. 13.00 - 16.00
Basic Medical Science (Hälsoninformatiksprog.)
Skrivsalen BZ

10/12 kl. 9.00 - 12.00
Grundläggande biologi - moment 2

5/1 kl. 9.00 - 12.00
Experimentell psykologi - moment 3

Ändringar kan förekomma. Schemat reviderades senast den 21-11-22.

* Kursen "Samhälle och hälsa" på termin 5 administreras av NVS/ARC. För information och instruktioner angående tentamen och omtentamen för denna kurs, kontakta kursadministratör på ARC, se kurswebb Samhälle och hälsa

Omexamination vid ordinarie examinationstillfälle

Förutom vid de särskilda omtentatillfällena (se ovan) är det möjligt att omexamineras i samband med en annan studentkulls ordinarie tentatillfälle på kursen. Fastställda tider för ordinarie tentor hittar du på respektive kurswebb senast två veckor före kursstart. Notera att det schema som finns här på programwebben endast är preliminärt och bara gäller kurser som ges av CNS. För att göra en omtenta i samband med ett tillfälle för en ordinarie tenta måste du anmäla dig på samma sätt som anges ovan.

Preliminärt schema ordinarie tentatillfällen HT21

Uppsamlingstillfälle

Inför nästkommande läsår erbjuds ett uppsamlingstillfälle där möjlighet till omtenta ges på kurser som ges av CNS. De flesta kurser kommer att ge sina omtentor under uppsamlingstillfället den 21-24 juni. Eventuellt kan någon enstaka omtenta ges i augusti. 

Schema uppsamlingstillfället 2021

Utlämning av tentor

Rättad tentamen kan tidigast hämtas ut en vecka efter att du har fått ditt resultat, och du behöver boka tid. Maila ansvarig administratör för att komma överens om en tid att ses, se Kontaktuppgifter.

Hämta din tenta på överenskommen tid på Nobels väg 9, en halv trappa ner, i rummet på höger sida. Kom ihåg att ta med legitimation, information om vilken tenta du vill hämta ut, vilket datum tentan ägde rum samt vilket ID-nr du har på tentamen.

Tillträdesregler/ behörighetskrav

Psykologprogrammet har särskilda behörighetskrav till programmets kurser, kraven finns beskrivna i kursplanerna. I de fall kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin finns även detta i kursplanerna och redovisas nedan. Som tillträdeskrav till högre termin gäller följande (reviderat 2015-06-16):

Tillträde till termin 2
Minst 7,5 hp från termin 1 

Tillträde till termin 3
Alla hp från termin 1 och minst 15 hp från termin 2

Tillträde till termin 4
Samma krav som till termin 3

Tillträde till termin 5
Alla hp från termin 1–3 och minst 15 hp från termin 4

Tillträde till termin 6
Samma krav som till termin 5

Tillträde till termin 7
Alla hp från termin 1–5 och minst 7,5 hp från obligatorisk kurs (ej valbar) termin 6

Tillträde till termin 8
Alla hp från termin 1–6 och minst 15 hp från termin 7

Tillträde till termin 9
Alla hp från termin 1–7 och minst 15 hp från termin 8

Tillträde till termin 10
Samma krav som till termin 9

Studievägledning

Studievägledaren har tystnadsplikt och 

 • erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • svarar på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter
 • handlägger studieuppehåll och återupptag av studier
 • följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering
 • handlägger dispensärenden för tillträde till högre termin
 • kan ge information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Kontaktuppgifter till vår studievägledare hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Central studie- och karriärvägledning på KI

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, återupptag av studier, undantag från tillträdeskraven mm.

Tillgodoräknande (TG)

Du som är student - det vill säga är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet - har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig relevant tidigare högskoleutbildning eller så kallad reell kompetens, till exempel yrkeserfarenhet eller studier på lägre nivå. 

Olika slags tillgodoräknanden

TG på valbar period, till exempel efter utbytesstudier på termin 6

Du kan ansöka om TG för hela eller delar av psykologprogrammets valbara period. Underlaget du söker på ska då innebära en breddning eller fördjupning av kunskaper från obligatoriska kurser på KI:s psykologprogram, och självklart ligga i linje med målen för psykologexamen, du hittar dessa i programmets utbildningsplan. Det du har läst får alltså inte överlappa med/ motsvara programmets vanliga kurser (alltså tvärtom mot vad som gäller en ansökan om TG på enskilda kurser, se nedan). Innehållet i psykologprogrammets alla obligatoriska kurser hittar du i kursplanen för respektive kurs, som ligger på kurswebben. Länkar till alla kurswebbar hittar du på sidan Programöversikt.

Ansökan lämnas till programhandläggaren, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara programdirektor som bedömer din ansökan.

Efter ditt utbyte är det viktigt att du lämnar in din ansökan om TG så snart som möjligt efter hemkomst. Det kan ta upp till två månader att få besked i ditt TG-ärende, och CSN kan inte ta hänsyn till dina resultat från vårens utbyte förrän dessa har tillgodoräknats och beslutet har registrerats i Ladok.

För ansökan om TG på en kommande valbar period, behöver vi din ansökan innan sista ansökningsdatum för valbara kurser.

Om du inte redan har hunnit få ett besked om att du beviljats TG på valbar period, är det viktigt att du ansöker om valbar kurs på samma sätt som vanligt, innan sista ansökningsdatum för valbara kurser. Om valbar period startar utan att du fått din ansökan om TG beviljad, ska du påbörja din valbara kurs i väntan på beslut. Du kan inte räkna med att kunna "hoppa in" på en valbar kurs om din ansökan om TG avslås, utan måste då istället vänta till nästa kurstillfälle (året därefter, om kursen ges då).

TG på en kurs eller del av en kurs

Du kan ansöka om tillgodoräknande på en eller flera enskilda kurser eller kursmoment. Ansökans underlag bedöms då mot målen för kursen/ momentet på KI, dessa hittar du i kursplanen. Det du har läst, ska alltså bedömas vara tillräckligt likt den kurs på programmet som du vill slippa läsa (alltså tvärtom mot vad som gäller en ansökan om TG på valbar period, se ovan).

Ansökan lämnas till kursadministratören för den kurs du vill slippa läsa, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara kursens examinator som bedömer din ansökan. Om du ansöker om TG på flera av KI:s kurser, ska du lämna in en komplett ansökan för varje kurs, till respektive kursadministratör.

TG på större del av program

I undantagsfall kan det vara aktuellt att söka TG för större del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång. Ansökan lämnas till programhandläggaren, som vi råder dig att kontakta så tidigt som möjligt för vägledning kring din ansökan, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara programdirektor som bedömer din ansökan.

Vad innebär ett tillgodoräknande för dina studier?

Ett beslut om tillgodoräknande kan påverka din studiesituation på flera sätt, se nedan.

 • Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att du inte ska, men heller inte får, gå den kurs (eller del av kurs) som du har fått tillgodoräknad.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i en viss ordning. Om du beviljas TG på en kurs på psykologprogrammet, får du därför sannolikt ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Din utbildningsplats på programmet gäller bara för programtillfället som startade när du antogs. Om du skulle beviljas TG på flera terminer så har du därför ingen rätt att ”snabba på” din utbildning genom att börja läsa programmet med en annan studentkull. Endast i mån av plats kan du medges en plats i en annan kull än din egen.
 • Så länge som du inte har fått din ansökan om TG beviljad, är det viktigt att du registrerar dig och deltar i undervisningen på kursen ”som vanligt”, för att behålla din plats på programmet. Om din ansökan om TG avslås har du ingen rätt att börja på kursen senare, utan är hänvisad till nästa gång kursen ges (om ett år) - då du bara medges studieplats i mån av plats. Om du börjat kursen och får ett bifall på din ansökan om TG på kursen, informera kursansvarig lärare om detta.
 • CSN beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Ett beslut om bifall på en ansökan om tillgodoräknande är ett gynnande myndighetsbeslut, och kan inte "ändras tillbaka". Tänk därför nog innan du ansöker om TG på kurser som ges om flera år - du kan hinna ändra dig och vilja läsa kursen!
 • I resultatintyg från Ladok anges inte betyg för tillgodoräknade kurser.

Hur och när måste du ansöka om TG?

Din ansökan ska hanteras skyndsamt, men det är viktigt att veta att det kan ta upp till två månader efter en komplett ansökan innan du får ett besked. Det är därför mycket viktigt att du lämnar in en komplett ansökan och ansöker om tillgodoräknande i god tid inför kursstart på en kurs som du vill slippa läsa.

Om vi får in din kompletta ansökan så sent att du inte hinner få besked innan kursstart för den kurs som du ansökt om att få slippa läsa, ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut - och därefter får avslag på din ansökan - kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle (året därefter). Om du börjat kursen och får ett bifall på ansökan, informera kursansvarig lärare.

Du ska använda blanketten "Ansökan om tillgodoräknande", se exempel på ifylld blankett nedan. Obs! att vi gärna vill att du använder denna blankett, även när du har varit på utbytesstudier.

Exempel på ifylld ansökan om tillgodoräknande

Nedan hittar du en lista över de bilagor som du ska bifoga din ansökan. Läs anvisningarna noga, även stycket om bilagor, och kom ihåg att printa och underteckna din ansökan!

Det går bra att skicka din ansökan via e-post, om du till exempel scannar undertecknade dokument.

Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt. En komplett, signerad ansökan, som inkluderar alla åberopade bilagor underlättar hanteringen och påskyndar handläggningen.

Bifoga aldrig originalhandlingar utan enbart vidimerade kopior (kopior där två personer intygar äktheten med sitt namn, namnförtydligande och telefonnummer, eller där lärosätet har en länk för elektronisk vidimering). KI har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på högskolestudier

 • Vidimerat resultatintyg/ transcript of records för de studier som du åberopar som grund för TG; för högskolestudier i Sverige gäller Ladoks resultatintyg, för studier vid utländskt universitet gäller motsvarande officiella intyg. Av intyget/ intygen ska det framgå kursens korrekta namn på både originalspråket och engelska, kurskod, kursens omfattning (den enhet som används vid universitetet; hp, ECTS, credits etc), datum för godkänd och eventuellt betyg. Om du har läst vid ett utländskt universitet behöver du ofta komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc., bifoga då gärna schema eller andra handlingar som styrker omfattningen på utbildningen.
 • Resultatintyg från Ladok som visar dina studier på KI:s psykologprogram
 • Kursplan, för den kurs som du har examinerats på. Se till att kursens mål, innehåll, upplägg och litteraturlista framgår av kursplanen, och att du skickar den version av kursplanen som gällde när du läste kursen. Framgår inte det som krävs av kursplanen behöver du komplettera med annat officiellt underlag från kursen för att vi ska ha det underlag som krävs för vår bedömning.
 • Om din ansökan gäller utlandsstudier under valbar period ska du bifoga den motivering till kursval som du gjorde inför din ansökan om utlandsstudier, med kommentarer av PINK:s ordförande.
 • Om du söker TG på en examensarbeteskurs ska du i din ansökan skicka med ett exemplar av ditt examensarbete i fullängd.
 • Ej obligatoriskt, men underlättar ibland för vår bedömning: En kort motivering (max en halv A4-sida) för på vilket sätt som dina studier i ansökan motsvarar målen i den kursplan eller utbildningsplan som du vill få din ansökan bedömd mot.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på reell kompetens

Information om TG baserat på reell kompetens hittar du i KI:s information till studenter om tillgodoräknande av reell kompetens. Läs noga anvisningarna, och kontakta därefter programhandläggaren för rådgivning.

När du söker TG baserat på reell kompetens ska du skicka in samma ansökningsblankett som i exemplet ovan, och följande bilagor:

Beslut

Förhandsbesked om tillgodoräknande ges inte.

Du kommer att få beslutet skickat till dig via din e-post när beslutet är fattat. Beslutet registreras också i Ladok.

Avslag på ansökningar om tillgodoräknande kan överklagas. På beslutet finns det anvisningar om överklagande, som ska ske inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Frågor och funderingar?

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden kan du vända dig till programmets programhandläggare eller programdirektor, se Kontaktuppgifter.

Överflyttning / byte till KI/ antagning senare del

Information till studenter som önskar överflyttning eller byte från annat lärosäte till Karolinska Institutet.

Programnämnden för psykologprogrammet vid KI har fattat beslut (daterat 2007-09-12, protokoll 2007:4) att tills vidare inte erbjuda platser för antagning till senare del av utbildningen. Beslutet omfattar programmets samtliga terminer. Orsaken till beslutet är att det inte finns lediga kursplatser i tillräcklig utsträckning för att anta nya studenter. 

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka psykologprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknande, efter en ansökan om detta (se ovan). Vid ett beviljat tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin - i mån av plats. Eftersom programmet alltid gör ett stort "överintag" till termin 1 för att kompensera för väntade avhopp, finns dock sällan utrymme för sådan uppflyttning. Bedömningen av möjligheten till tillgodoräknande beror helt på kursinnehållet i de kurser/ utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Våra studenter kan ha läst något på en kurs på våra tidigare terminer, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Eftersom alla nationella psykologprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt eller byte till KI. Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss, och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena. Eftersom kurserna på KI:s psykologprogram bara ges en gång per år, kan det ta längre tid att "ta igen" missade kurser eller moment på KI än på de psykologprogram som har antagning, och därmed kursgivning, både höst- och vårtermin.

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst, genom att läsa om vårt psykologprograms upplägg och kursinnehåll, se sidan Programöversikt.

Nötfri miljö

Av hänsyn till lärare och eventuella studenter som lider av kraftig luftburen nötallergi får förtäring av nötter EJ förekomma vid undervisningstillfällen eller tentamensskrivningar inom psykologprogrammet. Då vi vistas i KI-gemensamma lokaler kan vi trots detta tyvärr inte garantera en fullständigt nötfri miljö.