För dig som är student på Psykologprogrammet Programmets organisation - var med och påverka!

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) har programansvaret för Karolinska Institutets psykologprogram, och är även kursansvarig institution för de allra flesta av programmets kurser. Här hittar du information om hur psykologprogrammet är organiserat och hur du kan vara med och påverka. För oss är din input i kursenkäter och olika beslutsforum otroligt uppskattad - vi behöver den för att behålla utbildningens höga kvalitet och vi vill alltid bli ännu bättre!

Programdirektor (PD)

Programdirektor (PD) Åsa Eriksson leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd (UN), se längre ner.

Programråd för psykologprogrammet

Programrådet leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger per termin. Programrådet 

 • hanterar löpande förbättringsförslag
 • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål
 • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
 • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
 • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN
 • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner
 • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av PsyKI, Medicinska Föreningens sektion för psykologstudenter. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till PsyKI!

Ledamöter läsåret 2024/2025

 • Åsa Eriksson, programdirektor
 • Erik Andersson, lärarrepresentant, studierektor
 • Petter Gustavsson, lärarrepresentant 
 • Bo Melin, lärarrepresentant
 • Anna Miley Åkerstedt, lärarrepresentant
 • Janina Seubert, lärarrepresentant och internationaliseringsansvarig
 • Dan Wetterborg, avnämarrepresentant
 • 2 vakanta, studentrepresentanter T1-T2
 • Adam Sandell, och Selma Zetterling, studentrepresentanter T3-T4
 • Alva Markrud och Hilda Lindén, studentrepresentanter T5-T6
 • Michelle Smirnova Ponomarenko och Anghel Marina, studentrepresentanter T5-T6 (suppleanter)
 • Johannah Juhlin och Josefine Holmström, studentrepresentanter T7-T8
 • Tafa Nadir, studentrepresentant T9-T10
 • Marika Melin, adjungerad bitr programdirektor (utan rösträtt)
 • Mirkka Määttä Pescador, studievägledare (utan rösträtt)
 • Åsa Borglund, programhandläggare (utan rösträtt)

Sammanträden och protokoll läsåret 2024/2025

onsdag 25 sept 2024
onsdag 23 okt 2024
onsdag 27 nov 2024
onsdag 22 jan 2025
onsdag 5 mars 2025
onsdag 9 april 2025
onsdag i maj 2025, datum bestäms senare

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila un@cns.ki.se

Psykologprogrammets internationella kommitté (PINK)

Du hittar information om PINK på sidan Utlandsstudier.

Utbildningsnämnden CNS (UN CNS)

Institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) ansvarar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag. I nämnden diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig. På institutionens hemsida hittar du aktuell information om samtliga ledamöter i UN CNS, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende eller ta del av protokoll. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Om du som student vid KI:s psykologprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till den eller de studentrepresentanter som är utsedda av PsyKI, Medicinska Föreningens sektion för psykologstuderande. De är med i UN CNS för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Kvalitetsplan för utveckling av utbildningskvalitet

Varje år beslutar UN CNS, efter förslag från programdirektor och programrådet för psykologprogrammet, om en kvalitetsplan för programmet. Dokumentet sammanfattar det gångna året, redovisar slutsatser om utvecklingsområden och anger aktiviteter för det kommande året, i syfte att förbättra utbildningens kvalitet. Några exempel på planerade aktiviteter under 2023 är

 • diskussion med forskargruppskollegiet om fler doktorander i undervisning
 • att kursansvariga medverkar i programrådet när deras kursanalyser diskuteras
 • uppföljande samtal med kursansvariga om genomströmning
 • projekt med KIB:s språkverkstad om stöd i skriftlig framställning
 • arbete med hållbar utveckling: lärarhalvdag och uppföljande diskussioner
 • att gymnasieskolor bjuds in till studiebesök
 • att alumner bjuds in till AW
 • fortsatt dialog med Regionen om VIL i primärvården samt kliniskt adjungerade adjunkter
 • åtgärder för mer internationalisering på hemmaplan (PINK).

Kvalitetsplan psykologprogrammet 2024
Kvalitetsplan psykologprogrammet 2023
Kvalitetsplan psykologprogrammet 2022
Kvalitetsplan psykologprogrammet 2021
Kvalitetsplan psykologprogrammet 2020

Kursenkäter ger dig studentinflytande

- ta därför chansen att göra din röst hörd!

På psykologprogrammet sker ett omfattande kvalitetsarbete och vi vill alltid bli bättre! Efter varje kurs slut får du som student en länk till ett webbformulär med ett antal frågor – en kursenkät/ kursvärdering. Kursansvarig sammanställer studenternas kursenkäter och sin och medverkande lärares reflektioner i en kursanalys.

Syftet med kursanalysen är att utifrån inkomna svar utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Kursanalysen diskuteras på programrådet med lärar- och studentrepresentanter, och publiceras sedan på den öppna kurswebben. 

Länkar till alla kurswebbar där kursanalyserna finns hittar du på sidan Programöversikt.

Studentinflytandet är en viktig del av programmets kvalitetsarbete och det är väldigt värdefullt för oss att få dina synpunkter på den kurs du just gått. När du fyller i kursenkäten medverkar du till utveckling och förbättring av programmet – och bidrar därmed till utbildningens kvalitet och din attraktivitet på arbetsmarknaden. TACK för det!

Alumnienkät

Var jobbar alumnerna från KI:s psykologprogram?
Hur tycker alumnerna att psykologprogrammet på KI har förberett dem för arbetslivet?
Hittade alla våra alumner PTP-tjänstgöring?

För att få svar på dessa och andra frågor, skickar programledningen vartannat år ut en enkät till de studenter som utexaminerades från programmet ett år eller två tidigare. Det är med stolthet vi noterar att hela 100 procent av de svarande både år 2018 och 2020 svarade "mycket nöjda" eller "nöjda" på frågan: ”Är du nöjd eller missnöjd med din utbildning?”

Programdirektors sammanfattning av alumnienkät 2020
Programdirektors sammanfattning av alumnienkät 2018
Programdirektors sammanfattning av alumnienkät 2016
Programdirektors sammanfattning av alumnienkät 2014

Har du frågor eller vill veta mer hör gärna av dig till programdirektor Åsa Eriksson.

Extern utvärdering av KI:s psykologprogram

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför nationella utvärderingar av samtliga examina i Sverige. KI:s psykologprogram har hittills bara utvärderats av UKÄ:s föregångare Högskoleverket, som gjorde en studie 2011 då programmet ännu var så nytt att den första kullen inte hunnit ta psykologexamen än. Programmet granskades därför endast med avseende på den kandidatexamen i psykologi, som kan ges till studenter som under valbar period på termin 6 valt kursen "Examensarbete i psykologi "15 hp. Denna examen gavs högsta betyg, "Mycket hög kvalitet".

Kvalitetsutvärdering psykologexamen, Högskoleverket 2011-2012

Medverkande institutioner och lärosäten

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), KI

Psykologprogrammet på KI tillhör organisatoriskt Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), som är en av de största institutionerna på KI och består av flera avdelningar. Avdelningen för psykologi finns på Nobels väg 9 på Solna Campus. Avdelningen ger själv de allra flesta kurserna på psykologprogrammet. Den första av dessa är "Introduktion till psykologi" (7,5 hp) som inleder utbildningen. Läs gärna mer om institutionen och dess övriga undervisningsverksamhet och forskning på institutionens hemsida.

Institutionen för neurovetenskap (Neuro), KI

Institutionen för neurovetenskap (Neuro) deltar i undervisningen på termin 1, inom ramen för kursen "Grundläggande biologi", där man bland annat ger en workshop i neuroanatomi.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), KI

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) ansvarar för momentet "Åldrande" som ingår i kursen i "Utvecklingspsykologi" på termin 3, och kursen i sociologi "Samhälle och hälsa" (4,5 hp) på termin 5. Kursansvaret för dessa kurser är bland annat kopplade till kompetensen på centrumbildningen Aging Research Center (ARC) som studerar minne och åldrande.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), KI

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) ansvarar för momentet "Beteendegenetik" (4,5 hp) på kursen "Differentiell psykologi" på termin 3.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-03