För dig som är student på Psykologprogrammet Programöversikt

Psykologprogrammet sträcker sig över fem år. Programmets kurser bygger på varandra och ska läsas i en bestämd ordning. På den här sidan kan du läsa mer om hur psykologprogrammet på just KI är uppbyggt.

Innehåll och upplägg

I undervisningen på KI:s psykologprogram betonas scientist practitioner-modellen, som utgår från vikten av integration mellan forskning och klinisk verksamhet.

Utbildningens första del ger dig den nödvändiga grunden för att förstå hur människan fungerar biologiskt, psykologiskt och socialt. De inledande kurserna innehåller teori och praktisk träning inom psykologi, biologi och experimentell psykologi. Under termin 2 studerar du människans tänkande och kognitiva fungerande samt hur hon fungerar i större och mindre grupper. Termin 3 innehåller teoretiska och praktiska inslag i differentiell psykologi, statistik och utvecklingspsykologi, där särskilt utvecklingen hos barn och ungdomar diskuteras liksom det normala åldrandet.

Mot mitten av utbildningen introduceras alltmer av klinisk färdighetsträning. På termin 4 ges kurser i hälsopsykologi och klinisk psykologi. Termin 5 inleds med en integration av teori och praktik från de tidiga kurserna på programmet. Du ges också en inblick i samhälleliga aspekter av hälsa samt vetenskapsteori. Därefter får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för arbete med barn och ungdomar samt arbetsliv och organisation. Termin 6 inleds med ett praktiskt utvecklingsarbete inom en organisation. 

Större delen av termin 6 är en valbar period då du väljer mellan ett antal kurser, av vilka en kan vara ett examensarbete på kandidatnivå (15 hp). Detta är också den termin då det finns goda möjligheter att studera utomlands på något av programmets partneruniversitet.

Utbildningens senare del inriktas alltmer mot en integrering av teori och praktik samt klinisk tillämpning och psykologisk behandling. På termin 7 fördjupas teoretisk kunskap och kliniska färdigheter och du får genomföra psykologisk behandling via internet. Parallellt löper en kurs om självkännedom och kliniska färdigheter, som du genomför i mindre grupp tillsammans med en handledare. Under termin 8 är du ute på en 13 veckor lång praktik, inom i första hand hälso- och sjukvården. Terminen förbereder också för det sista året med en kurs i statistik och en kurs i klinisk metod. Under det sista året läser du två kurser parallellt. Du kommer då att under handledning genomföra psykologisk behandling av patienter i hälso- och sjukvården, samtidigt som dina teoretiska kunskaper ytterligare fördjupas. Under året genomför du också ett större examensarbete (30 hp).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU/VIL) på KI:s psykologprogram

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. Detta kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/ praktik, studiebesök, auskultation, konsultation med mera.

Under den första delen av psykologprogrammet återkommer VFU/VIL på flera olika kurser. Redan på termin 1 gör du tillsammans med kurskamrater ett studiebesök inom en verksamhet där psykologer arbetar. På termin 4 ingår två perioder av auskultation om 4 dagar vardera i hälso- och sjukvården. Under termin 5 och 6 kommer du att göra konsultativa insatser på en förskola och på en arbetsplats. 

Din första erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete sker under termin 7, när du genomför internetbehandling av en patient med en klinisk diagnos. På termin 8 gör du en 13 veckor lång praktik inom en eller två verksamheter, i första hand inom hälso- och sjukvården. Slutligen kommer du under programmets sista år att ha flera patienter i psykologisk behandling ute på en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning. Allt psykologiskt behandlingsarbete på psykologprogrammet sker under handledning.

På sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hittar du mer detaljerad information om VIL/VFU på programmet, och om hur studiebesök, auskultationer, konsultationer och praktik fördelar sig mellan de olika kurserna.

Viktiga villkor för att få delta i VIL/VFU

Det finns några viktiga villkor för att du ska få delta i VIL/VFU. Läs mer på sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om kraven och vad du själv behöver göra för att uppfylla dessa.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Programöversikt 

I översikten nedan ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin, vilket styrs av studieplanen i programmets utbildningsplan. Länkarna i programöversikten leder till kursernas kurswebbar, där du hittar mer information om kursens schema, kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Kursplanerna hittar du även via KI:s kursplanearkiv

Programöversikt för studenter antagna HT13 och senare

Termin 1

2PS050 Introduktion till psykologi (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS000)
2PS040 Grundläggande biologi (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS002)
2PS001 Experimentell psykologi (15 hp)

Termin 2

2PS029 Kognitiva processer (15 hp)
2PS003 Socialpsykologi (15 hp)

Termin 3

2PS005 Differentiell psykologi (15 hp)
2PS006 Utvecklingspsykologi (15 hp)

Termin 4

2PS048 Hälsopsykologi (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS008)
2PS049 Klinisk psykologi 1 (22,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS044)

Termin 5*

2PS009 Preklinisk integration (4,5 hp)
2PS042 Psykologarbete bland barn och ungdom (6 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS033)
2PS034 Vetenskapsteori (3 hp)
2PS035 Samhälle och hälsa (4,5 hp)
2PS036 Arbets- och organisationspsykologi 1 (12 hp)

Termin 6

2PS046 Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS022)
Valbar period (sammanlagt 22,5 hp)

Termin 7

2PS017 Självkännedom och kliniska färdigheter (4,5 hp)
2PS043 Klinisk psykologi 2 (25,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS016)

Termin 8

2PS020 Statistik och metod (4,5 hp)
2PS019 Psykologpraktik (19,5 hp)
2PS021 Klinisk metod inom psykologiområdet (6 hp)

Termin 9 och 10, kurserna läses parallellt

2PS032 Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi (30 hp)
2PS026 Examensarbete i psykologi (30 hp)

*Kurserna på termin 5 ges i denna ordning fr.o.m. HT18

Ramschema för kurser på psykologprogrammet

Psykologprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema.

Ramschema VT24
Ramschema HT24

Återkoppling och utveckling av KI:s psykologprogram

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För mer information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se kursvärderingar på respektive kurswebb och sidan Programmets organisation. Där hittar du också information om kvalitetsgranskningar gjorda av andra aktörer.

Dokument

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-04-04