För studenter på kursen Röst- och talflytstörningar (10,5 hp) kurskod 2LG109

Kursen innehåller två moment, Röststörningar och Talflytstörningar

Kursplan

Information om kursen

Röststörningar, 6 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om bedömning och behandling av röststörningar hos barn och vuxna, ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning (EILO) och rehabilitering efter laryngektomi utifrån tillgänglig forskning. Information om röstergonomi gås igenom. Metoder för inspelning av röst och tal samt för audio-perceptuell, akustisk och aerodynamisk analys beskrivs. Information om instrument för patienters skattningar av sina problem som, tillsammans med instrumentella mätningar, används vid utvärdering av behandling.

 

Talflytstörningar, 4,5 hp

Momentet omfattar grundläggande information om orsaker och förekomst när det gäller störningar i talets flyt (stamning, skenande tal) hos barn och vuxna. Vidare beskrivs symtomatologi och differentialdiagnostik mellan och inom olika typer av talflytstörningar. Kommunikativ aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning till följd av talflytstörningar belyses. Hur förvärvade neurologiska sjukdomstillstånd kan påverka talflytet tas upp. Metoder för bedömning respektive intervention av talflytstörningar hos barn och vuxna relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer diskuteras. För området relevanta likabehandlingsfrågor diskuteras också.

 

Undervisningen  ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-09-05