För studenter på kursen Statistik 1, 3 hp kurskod 2LG070

Kursen går igenom grundläggande aspekter av kvantitativ forskning, deskriptiv statistik och grafisk framställning. Kursens innehåll applicerar i det statistiska programmet R.

Kursplan

Information om kursen

Kursen ger den studerande  en grundläggande inblick i kvantitativ forskning inom logopedi och förmåga att resonera kring enklare statistiska resultat. Under kursen kommer vi behandla frågor såsom: När är det rimligt att mäta människor med siffror? Hur kan kvantitativa resultat användas för att besvara forskningsfrågor och hur ska kvantitativa resultat tolkas? Hur kan olikhet mellan människor illustreras med hjälp av grundläggande statistiska begrepp, analyser och grafer? Vad kan generaliseras från en vetenskaplig studie och vilka felkällor kan göra att en studie över- eller underskattar fenomenet av intresse? Den studerande får öva upp färdigheter i att utföra grundläggande och deskriptiva statistiska beräkningar, tolka grundläggande tabeller och diagram samt hur det nyvunna kunskapsstoffet från kursen kan tillämpas på olika frågeställningar relevanta för logopedyrket.

Undervisning

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar och datorlabbar i det statistiska programmet R.
Obligatorisk närvaro kan förekomma vid vissa tillfällen. Kursen genomförs på Karolinska Institutet, Flemingsberg.

 

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-02-28