För studenter på kursen Talkommunikation kurskod 2LG072

Grundläggande fonologiska begrepp inom fonemteori och stavelselära förklaras. Talets prosodiska aspekter diskuteras och relateras till morfologi, syntax, semantik och pragmatik.

Kursplan

Information om kursen

Kursen innehåller fyra moment vilkas lärandemål beskrivs var för sig i kursplanen.

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och rapportskrivning. Laborationer är obligatoriska utbildningsinslag som inte examineras. Närvaro på och aktivt deltagande i laborationer och slutseminarium är obligatoriska.

Schema

Länk till kursens schema

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Kursansvarig och examinator

Pétur Helgason

Universitetslektor, Ansvarig lärare för momentet Fonetiska elementa
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20