För studenter på kursen Talkommunikation kurskod 2LG072

Grundläggande fonologiska begrepp inom fonemteori och stavelselära förklaras. Talets prosodiska aspekter diskuteras och relateras till morfologi, syntax, semantik och pragmatik.

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Kursen innehåller fyra moment vilkas lärandemål beskrivs var för sig i kursplanen.

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och rapportskrivning. Laborationer är obligatoriska utbildningsinslag som inte examineras. Närvaro på och aktivt deltagande i laborationer och slutseminarium är obligatoriska.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Lektor/logoped
08-524 889 50

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51