För dig som är student på Tandhygienist­programmet Studieinformation och regler tandhygienistprogrammet

Information om examination, behörighetsvillkor, tillgodoräknande och andra studierelaterade frågor.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. På KI:s centrala sidor finns information om regler och rättigheter rörande studier på Karolinska Institutet. 

Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter. 

Förhållningssätt och uppförandekod

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med bl.a. lärare, administratörer, studievägledare i studieärenden, t ex via epost eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, t ex vid grupparbeten mm, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Examination

Studenters rättigheter och skyldigheter gällande examination och regler för tentor.

För skriftliga examinationer i skrivsal krävs anmälan i Ladok för att kunna delta

Läs mer om anmälan till skriftlig examination i skrivsal

Hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs anges i kursens kursplan, för de flesta kurser gäller sex gånger. På tandhygienistprogrammet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. För kurser som går på vårterminen kan det sista omexaminationstillfället ges i augusti. 

På tandhygienistprogrammet ges kurser bara en gång per år, så om du inte har klarat tentan på de tre tillfällen som erbjudits, kan du examineras först om ett år igen, nästa gång som kursen ges. Då behöver du anmäla dig till kursadministratören för att få en omregistrering på kursen, så att du kan delta i ett nytt examinationstillfälle. 

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare.

Datum för examination 

Information om examinationstillfällen finns i tentaschemat och på respektive kurswebb, se länkar i programöversikten

Begäran av omprövning eller ny examinator/rättande lärare

Omprövning av betygsresultat eller ny examinator/rättande lärare kan beviljas under vissa förutsättningar. Ansökan lämnar du till ansvarig utbildningsadministratör Suzanne Almborg

Blankett för begäran om omprövning av betygsresultat finner du bland KI:s studieadministrativa blanketter.

Studieuppehåll/återupptag/kursplats

Regelverk som styr utbildningen - studenträtt – här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som student, bl.a. vad som gäller för:

 • Studieuppehåll
 • Återupptag av studier
 • Plats på kurs
 • Prioriteringsordning vid återupptag av studier
 • Registreringar

Studieadministrativa blanketter – här hittar du blanketter för studieuppehåll och återupptag av studier. 

Studentens kursplats är kopplad till när studenten antogs till programmet och därmed tillhörande kull. Så länge studenten ligger i fas med den kull som studenten antogs till och uppfyller behörighetsvillkoren har hen platsgaranti. Vid beviljat studieuppehåll har studenten platsgaranti till det kurstillfälle som beslutet beskriver. Vid uppehåll i studierna utan ett beslut om beviljat studieuppehåll kan återupptag av studier endast göras i mån av plats.

Behörighetsvillkor

Inom tandhygienistprogrammet finns bestämmelser om behörighetsvillkor till kurser inom programmet. Kraven syftar till att du som student har kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen och att inte patientsäkerheten äventyras. Behörighetsvillkor föreslås av examinator, bereds av Programrådet (PR) och beslut fattas av Utbildningsnämnden Dentmed (UN). Behörighetsvillkoren återfinns i respektive kursplan.

Behörighetsvillkor till programmets kurser inom utbildningsplan 1TY19

Termin 2

För tillträde till kursen Oral hälsa - klinik 2 krävs godkänt resultat från kursen Oral hälsa - klinik 1.

Termin 3

För tillträde till kurserna på termin 3 krävs godkänt resultat från samtliga kurser på termin 1 och 2.

Termin 4

För tillträde till kurserna på termin 4 krävs godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på tandhygienistprogrammet.

För tillträde till kursen Oral hälsa - klinik 4 krävs dessutom  godkänt resultat på den kliniska examinationen i kursen Oral hälsa - klinik 3.

Termin 5

För tillträde till kurserna på termin 5 krävs godkänt resultat från samtliga kurser på termin 1 till 4.

Termin 6

För tillträde till kurserna på termin 6 krävs godkänt resultat från samtliga kurser på termin 1 till 4.

För tillträde till kursen Examensarbete i oral hälsa krävs dessutom godkänd skriftlig inlämning av projektarbetet (PM) i kursen Oral hälsa - vetenskap 3, momentet Vetenskapsteori.

Undantag från behörighetsvillkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven till en kurs inom programmet kan du ansöka om undantag från villkoren (dispens).

Viktigt att tänka på gällande din dispensansökan:

 1. Ansökan ska göras på den nya blanketten Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin inom program. Du ska inte fylla i ankomstdatumet och du behöver inte signera blanketten.
 2. Skicka din ansökan i Wordformat (inte som pdf) till dispens@dentmed.ki.se när alla dina resultat är rapporterade i Ladok, men senast den 5 januari 2024 inför VT24.
 3. Kontrollera att din ansökan är korrekt ifylld avseende:
  • Personuppgifter
  • Utbildningsprogram ("Tandhygienistprogrammet")
  • Kurser/termin du ansöker om undantag från behörighetsvillkoren för (lista här de kurser som du inte är behörig till på högre termin - om det är samma behörighetsvillkor till alla kurser inom den terminen kan du bara skriva "Termin 3 eller "Termin 5" eller vad som gäller för dig)
  • De kurs/kurser/moment du saknar (lista här det som du inte har godkänt resultat i)
  • De kunskaper/färdigheter som styrker att du har förutsättningar att klara de kommande kurserna (om du t.ex. skriver att du har gått en annan kurs som motsvarar den du saknar så behöver detta styrkas med intyg). 

Frågor om undantag från behörighetsvillkoren ställs till studievägledare Helen Lindkvist-Katz

Det är viktigt att du på ansökan redovisar de omständigheter som talar för att du har förutsättningar att klara kursen trots att du inte uppfyller behörighetsvillkoren. Har du på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper/färdigheter och finns det i så fall något som visar det? Finns det något annat som gör att du har bra förutsättningar att klara kursen?

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren, som till exempel på grund av sjukdom, av privatekonomiska eller av andra personliga skäl. Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 § ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Om det vid en samlad bedömning framkommer omständigheter som gör att du anses ha faktiska förutsättningar att klara utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas kan du beviljas undantag från behörighetsvillkoren.

Beslut om undantag fattas av programdirektor och meddelas via e-post i januari innan terminsstarten inför VT24.

Nedläggning av kurs och övergångsbestämmelser

Gäller studenter på utbildningsplan 1TH15

Från hösten 2019 ges en ny treårig utbildningsplan för tandhygienistprogrammet (1TY19). Kurserna på det förra tvååriga programmet (utbildningsplanen 1TH15) har lagts ner. Studenter har inte längre möjlighet att examineras inom ramen för kursens upplägg inom utbildningsplan 1TH15.

För studenter som har studieuppehåll och önskar återuppta studierna kan det finnas möjlighet att slutföra studierna inom det treåriga programmet. För frågor kring  återupptag av studier och en individuell studieplan, ska du kontakta studievägledaren.

 

Tillgodoräknande

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknande är upp till åtta veckor. Så det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du behöver ha beslutet innan kursen börjar bör du alltså ansöka senast åtta veckor innan kursen börjar.

Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". Första steget för dig är därför att själv se över programmets kurser (kursplaner med lärandemål och innehåll) på KI och jämföra dem med din tidigare utbildning. 

Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.

Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.

Du får heller inte CSN-medel för de antal hp du tillgodoräknar dig. 

Information om hur du ansöker om tillgodoräknande

Antagning till senare del

Du som är antagen till ett tandhygienistprogram vid svenskt eller utländskt universitet/högskola har möjlighet att ansöka till senare del av tandhygienistprogrammet vid Karolinska Institutet under förutsättning att du uppfyller nedanstående kriterier:

 1. Du är antagen till ett motsvarande program vid svenskt eller utländskt universitet
 2. Du ska kunna styrka din grundläggande- och särskild behörighet för antagning till det aktuella programmet.
 3. Du har genomgått högskoleutbildning som väsentligt motsvarar den tidigare delen av programmet vid KI och är godkänd vid examinationer på kurser om minst 30 högskolepoäng.

Observera att all undervisning ges på svenska (några få moment ges på engelska).

Ansökan om antagning kan göras till termin 2, 3 och 4.

Termin 2 och 4, med start på vårterminen motsvarar 30 hp respektive 90 hp tidigare studier.

Termin 3, med start på höstterminen, motsvarar 60 hp tidigare studier.

Antagning sker endast i den mån det finns studieplats på programmet efter det att alla ordinarie studenter på programmet vid KI har erhållit plats. Med studieplats avses inte enbart plats på viss termin. Hänsyn tas till antalet studenter på hela utbildningsprogrammet enligt utbildningsuppdraget.

Ansökningsprocess och prioriteringsordning för antagning till senare del

För frågor, vänligen kontakta studievägledaren.

Diskriminering/trakasserier och rapportera incidenter

Om du vill påtala trakasserier/liknande kan du:

Rapportera en incident

eller kontakta:

Studievägledning

Studievägledarens uppgifter för dig som är student på programmet är att:

 • Svara på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter.
 • Ge vägledning och råd i frågor om utbildningen och studierna.
 • Ge råd och vägledning angående studievanor, studieteknik, studiesociala frågor, ev studieuppehåll och återupptagande av studierna.
 • Handlägga frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier, studiesociala frågor etc.
 • Vara handläggare i studiesociala kommittén.
 • Förbereda frågor till studiesociala kommittén, t ex uppflyttningsärenden, överflyttningsärenden, dispenser, återupptagande av studier efter uppehåll.
 • Hålla kontakt med studenter.

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier m.m.

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare

Om du inte är student på programmet men är intresserad av att veta mer så kan du kontakta den allmänna studievägledaren

Resurser psykosocial hälsa 

Studenthälsan erbjuder både enskilda samtal samt gruppträffar, mer info hittar du här:

https://utbildning.ki.se/studenthalsan

Projektet PARASOLL har initierats av KU och syftar till att ge studenter information om hur man kan ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. I projektet ingår en Canvassida: https://ki.instructure.com/courses/15411  

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta programdirektor som är krisansvarig på programmet. 

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta examinator för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-03-19