För studenter på kursen Typisk tal-, språk- och läsutveckling 6 hp kurskod 2LG076

Kursen kartlägger teorier och modeller samt diskuterar standardforskningsmetoder inom barns språkutveckling.

Kursplan

Information om kursen

Kursmoment tar upp talperception, barnriktat tal och rollen av social interaktion i spädbarnsåldern, talproduktion, ordinlärning i samband med alternativ och kompletterande kommunikation, fonologisk medvetenhet, grammatisk förståelse, syntaxutveckling och utveckling av pragmatisk förmåga och diskursförmåga i förskole- och skolåldern, samt typisk läs- och skrivutveckling. Typisk tal-, språk- och läsutveckling belyses utifrån flerspråkighetsperspektiv och neurologiska perspektiv.

Seminarier

Vid frånvaro vid obligatoriska moment ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Anna Eva Hallin

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör