Disciplinärenden

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter som fuskar, stör eller trakasserar inom utbildningen. Åtgärderna är varning eller avstängning.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

De disciplinära åtgärder som en högskola får vidta är varning och avstängning. Se nedan om hur disciplinärenden handläggs.

Vilseledande vid examination (fusk)

En av grunderna för disciplinära åtgärder är när en student "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när studieprestationen annars ska bedömas" - det vill säga fuskar.

Exempel på vad KI:s disciplinnämnd ansett vara vilseledande vid examination:

  • att kopiera text från Internet eller andra källor utan att källhänvisa
  • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
  • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
  • att till exempel vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler är tillåtna

Observera att du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid examination.

Ouriginal

Ouriginal (före detta Urkund) är ett automatiserat system som KI använder som kontrollerar studenternas examinationsuppgifter mot Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om någonting i en uppgift som skickats via Ouriginal uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta.

Anmälan och handläggning

Examinatorerna vid KI är skyldiga att anmäla misstänkt vilseledande vid examination till rektor. Ärendet ska hanteras skyndsamt. Utredningen sker bland annat genom att studenten får möjlighet att yttra sig.

När utredningen är klar beslutar rektor om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda en varning eller hänvisas till disciplinnämnden för prövning.

Beslutar rektor om varning har studenten möjlighet att få beslutet prövat av disciplinnämnden.

Om rektor beslutar att skicka ärendet till disciplinnämnden för prövning får studenten möjlighet att framföra sin version av vad som inträffat inför disciplinnämnden. Disciplinnämnden fattar därefter sitt beslut. Beslutet kan vara att lämna ärendet utan vidare åtgärd, att meddela en varning eller att stänga av studenten från utbildningen vid KI. Ett beslut om avstängning kan omfatta en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Under avstängningstiden får studenten bland annat inte delta i undervisning eller examination. Ett beslut om avstängning meddelas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer om disciplinärenden.

Vetenskapligt skrivande

På bibliotekets webbplats finner du information om vad som är viktigt att tänka på när man skriver vetenskapliga texter.

Överklagande

Beslut av en disciplinnämnd om avstängning eller varning kan överklagas till förvaltningsrätten. Läs mer på "Överklagande".

Dokument

Christian Edling
2023-12-04