Omprövning - ändring av beslut

Vissa beslut, till exempel betygsbeslut, kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få beslutet omprövat.

Om du anser att andra beslut än om betyg som du har fått är uppenbart felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning så kan du begära att den som har fattat beslutet omprövar det. I din begäran bör du motivera varför beslutet är uppenbart felaktigt. En eventuell ändring av ett beslut görs med stöd av 37 eller 38 §§ förvaltningslagen. Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas med hänvisning till 36 § förvaltningslagen.

När det gäller betygsbeslut så ska examinator ändra ett beslut om betyg som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (se 6 kap. 24 § högskoleförordningen). Beslut om rättelse av betygsbeslut på grund av skrivfel och liknande fattas även de av examinator, enligt 6 kap. 23 § högskoleförordningen med hänvisning till 36 § förvaltningslagen.

För begäran om ändring av betygsbeslut eller provresultat finns det en särskild blankett.

Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av beslut. Ju längre tiden går blir det dock svårare att göra en ny prövning, till exempel om du har hämtat ut provet eller om det har gallrats och därmed inte längre finns kvar. Omprövning bör därför i förekommande fall begäras så snart som möjligt. Om du fått minst betyget godkänd kan du inte underkännas på egen begäran.

Ett överklagande innebär att ett beslut prövas av en annan organisation/myndighet än den som har fattat beslutet, du kan läsa mer om överklagande av beslut på KI:s webb Överklaganden.