Avskiljande

Enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) får regeringen meddela föreskrifter om att en student tills vidare ska avskiljas från högskolan i fall då studenten:

  1. lider av psykisk störning
  2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
  3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i stycket 1-3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd. Högskolans avskiljandenämnd tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor eller den som rektor har utsett.

För mer information, se Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning.

Christian Edling
2023-09-11