För studenter på kursen Den friska människan 3 kurskod 2LK009

Kursen består av två moment: Moment 1 behandlar de inre organens, huvudets och halsens anatomi samt undersökningsteknik. Moment 2 behandlar nervsystemets struktur och funktion.

Kursplan

Information om kursen:

 

Moment 1: Kroppen som enhet – ytanatomi och topografi (5,5 högskolepoäng)

· de tredimensionella förhållandena avseende inre organ, kärl och nerver i huvudet, på halsen och på bålen och hur dessa strukturer projiceras på kroppens yta, i avsikt att ge ett underlag för undersökningsteknik.

· palpabla strukturer, med avsikt att förstå undersökningsmetoder vid olika sjukdomssymptom i rörelseapparaten och i ytligt liggande organ.

· grundläggande anatomiska kunskaper för att möjliggöra tolkning av radiologiska undersökningar

Part 2: The nervous system - from ion channels to behavior (10 hp; conducted in English 2.

The aim of Part 2 is to integrate knowledge about the macro- and micro-structure of the nervous system with a wide spectrum of functional aspects, from mechanisms of ion channel function in the cell membrane, to behavior and cognitive functions. A further aim is to provide an understanding of how dysfunctions in the nervous system can be detected and explained.

Schema

Det senaste schemat kan hittas på TimeEdit

 

Kursen går på Solna campus.

Kontaktuppgifter

Lennart Brodin

Kursansvarig

Marianne Rothoff

Utbildningsadministratör

Kursexpedition

Berzeliuslaboratoriet, plan 6, Berzelius väg 3

OBS! För alla praktiska frågor kring kursen - registering, tillgodoräknanden (se nedan), Canvas-access, schema, gruppindelning etc - kontakta alltid kursexp@neuro.ki.se i första hand.

Länk till programwebb: https://utbildning.ki.se/student/lakarprogrammet

Tillgodoräknande

 

Ansökan om tillgodoräknande för tidigare studier:

Ansökan om tillgodoräknande av hela eller del av kursen DFM3 skall göras på särskild blankett, som du kan hämta på kursexpeditionen BZ plan 6. Du finner den också på nätet - http://ki.se/utbildning/studieadministrativa-blanketter (Länkar till en externa sida.)

På blanketten finns angivet vilka bilagor Du skall bifoga som stöd för ansökan.

OBSERVERA: Korrekt ifylld ansökningsblankett skall tillsammans med bilagor lämnas eller skickas till Neuros kursexpeditionen.

Blanketten skall vara signerad.

Efter att ansökan diarieförts, behandlas den så snart möjligt av kursansvarig, Lennart Brodin.

Adress:

Institutionen för neurovetenskap

att: Elinor Schuberg

Neuro Kursexp,  plan 6

Berzelius väg 3

171 77 STOCKHOLM

Kursexpeditionen mail: kursexp@neuro.ki.se

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: Funkis

Kursanalys och kursvärdering

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som införs fr.o.m. höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den friska människan 3 ges för sista gången VT22. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 5 examinationstillfällen. För obligatorier erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from VT22 för Den friska människan 3 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för kursen och bli behörig att fortsätta programmet är i november 2022. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med sista provtillfället före spärr till högre kurs kommer inte att kunna gå vidare i programmet. Ett sjätte och sista tillfälle kommer att arrangeras sommaren 2023 men det kommer då att vara för sent att bli behörig till kommande kurser.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad lakarprogrammet-studievagledning@ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen kursexp@neuro.ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

 

Tentamenstillfällen VT22-VT23:

Moment:1 Anatomi 

220328. Praktisk examination

220330: Skriftlig tentamen

220502 Rest 1 - Praktisk examination

220607 Rest 2 - Praktisk examination

220513: Rest 1 - Skriftlig tentamen

220617 Rest 2 - Skriftlig tentamen

220908 Rest 3 -  Skriftlig tentamen

221019 Rest 3 Praktisk examination

221116 Rest 4 - Skriftlig tentamen

230607 Rest 5 - Skriftlig tentamen 

 

Moment:2 The Nervous System

220225: Practical test Neuroanatomy

220301: Final Exam - The Nervous System

220325: Re-exam 1 -  Practical test neuroanatomy

220505: Re-Exam 1 - Final exam -The Nervous System

220818: Re-Exam 2 - Final exam -The Nervous System

220923: Re-exam 3 - Final exam - The Nervous System

220928: Re-exam 3 -  Practical test neuroanatomy

221101: Re-exam 4 - Final exam - The Nervous System

221108: Re-exam 4 - Practical test neuroanatomy

230612: Re-exam 5 - Final exam - The Nervous System

 

För att anmäla sig något av tentamenstillfällena, vänligen skicka ett mail till: kursexp@neuro.ki.se

 

Angående resttillfällen för PU och PV under avslutningen av DFM3

Sista tillfälle för att genomföra PV dagar är 15 december 2022

Sista tillfälle för att genomföra PU examination är 15 december 2022

LB
Innehållsgranskare:
Marianne Rothoff
2023-05-31