För studenter på kursen Internationella Infektioner (7,5 hp) kurskod 2LK089

Kursen Internationella infektioner är en studentvald fördjupningskurs (SVK). Kursens övergripande mål är att ge fördjupade kunskaper om handledning, utredning och behandling av infektionssjukdomar som anses viktiga ur ett globalt perspektiv, med mest fokus på tropiska infektioner.

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema och kontaktuppgifter. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Under den medicinska utbildningen av läkare koncentreras intresset naturligt nog på sjukdomar som är vanliga i vårt land. Den tid som ägnas åt tropiska infektioner under läkarutbildningen är mycket begränsad och motsvarar inte alls deras globala betydelse. Resistensutvecklingen för olika antibiotika är ett stort internationellt problem och kännedom om situationen i andra länder är väsentlig för att kunna ge rätt behandling. Invandring och resande till ”exotiska” varmare länder med annat infektionspanorama ställer också krav på kunskap om för oss främmande infektioner och hur man diagnostiserar dessa även inom primärvården. Denna kunskap är även nödvändig för att kunna ge kvalificerad resemedicinsk rådgivning i förebyggande syfte. 

Undervisningsformer

  • Föreläsningar
  • Fallseminarier
  • Mikroskopiundervisning (malaria)
  • Kliniska placeringar
  • Egna arbeten

Placeringar

Kursen ges på Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Exempel från 2018

Kursanalys samt kursvärdering

Senaste versioner av Kursanalys och Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Hedvig Glans

Kursledare
Profile image

Katja Wyss

kursledare

Mary Hyll

utbildningsadministratör
HG
Innehållsgranskare:
Mary Hyll
2024-02-29