För dig som är student på Tandläkarprogrammet Studieinformation och regler tandläkarprogrammet

Information om examination, behörighetsvillkor, tillgodoräknande och andra studierelaterade frågor.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. På KI:s centrala sidor finns information om regler och rättigheter rörande studier på Karolinska Institutet. 

Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter. 

Förhållningssätt och uppförandekod

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med t ex lärare, administratörer eller studievägledare i studieärenden, via e-post eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, t ex vid grupparbeten mm, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Examination

Studenters rättigheter och skyldigheter gällande examination och regler för tentor.

För skriftliga examinationer i skrivsal som ges från och med 1 april 2023 krävs anmälan i Ladok för att kunna delta

Läs mer om anmälan till examination för kurser som ges av institutionen för odontologi. För kurser som ges av andra institutioner kan anmälningsperioden variera, se mer information i varje kursrum i Canvas.

Hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs anges i kursens kursplan, för de flesta kurser gäller sex gånger. På tandläkarprogrammet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. För kurser som går på vårterminen kan det sista omexaminationstillfället ges i augusti. 

På tandläkarprogrammet ges kurser bara en gång per år, så om du inte har klarat tentan på de tre tillfällen som erbjudits, kan du examineras först om ett år igen, nästa gång som kursen ges. Då behöver du anmäla dig till kursadministratören för att få en omregistrering på kursen, så att du kan delta i ett nytt examinationstillfälle. 

Datum för examination 

Information om examinationstillfällen finns i tentaschemat och på respektive kurswebb, se länkar i programöversikten

Begäran av omprövning eller ny examinator/rättande lärare

Omprövning av betygsresultat eller ny examinator/rättande lärare kan beviljas under vissa förutsättningar. 

Blanketten för begäran av ny examinator finner du nedan. Blankett för begäran om omprövning av betygsresultat finner du bland KI:s studieadministrativa blanketter.

Ifylld blankett lämnar du till ansvarig utbildningsadministratör (Cecilia Vestlind).  Den finns nu i ett format som du kan fylla i och skicka per e-post. 

Pedagogiskt stöd vid examination

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stöd vid examination för dig som är student med varaktiga funktionsvariation. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Om du har behov av stöd ska du ansöka om stöd så tidigt som möjligt på terminen. Ansökan gör du till KI:s funkissamordnare . Bedömer samordnaren att du är i behov av pedagogiskt stöd kommer du få ett intyg.

Det är examinator för varje kurs som ytterst beslutar om vilka anpassningar som kan göras inom kursen, men i regel följs samordnarens rekommendationer.

 • Om du önskar få pedagogiskt stöd vid en skriftlig examination (tentamen): Du måste anmäla om pedagogiskt stöd minst 2 veckor innan den skriftliga examinationen till din utbildningsadministratör. Detta behöver göras för varje skriftlig examination du vill delta i. Administratören kontaktar sedan examinator. 
 • Om du önskar få pedagogiskt stöd vid andra typer av examinationer än tentor i skrivsal, eller vid undervisningsaktiviteter: Du behöver kontakta kursens examinator om dina förutsättningar för detta. Gör detta direkt vid kursstart, gärna tidigare. 

Läs mer Om att studera med funktionsvariation

Studieuppehåll/återupptag/kursplats

Regelverk som styr utbildningen - studenträtt – här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som student, bl.a. vad som gäller för:

 • Studieuppehåll
 • Återupptag av studier
 • Plats på kurs
 • Prioriteringsordning vid återupptag av studier
 • Registreringar

Studieadministrativa blanketter – här hittar du blanketter för studieuppehåll och återupptag av studier. 

Studentens kursplats är kopplad till när studenten antogs till programmet och därmed tillhörande kull. Så länge studenten ligger i fas med den kull som studenten antogs till och uppfyller behörighetsvillkoren har hen platsgaranti. Vid beviljat studieuppehåll har studenten platsgaranti till det kurstillfälle som beslutet beskriver. Vid uppehåll i studierna utan ett beslut om beviljat studieuppehåll kan återupptag av studier endast göras i mån av plats.

Behörighetsvillkor

Inom tandläkarprogrammet finns bestämmelser om behörighetsvillkor till kurser inom programmet. Kraven syftar till att du som student ska ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. Vissa kunskaper och färdigheter är viktiga för att utveckla dina fortsatta kunskaper/färdigheter/förhållningssätt och, för kliniska kurser, att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt. Behörighetsvillkor föreslås av examinator, bereds av Programrådet (PR) och beslut fattas av Utbildningsnämnden Dentmed (UN) där studentrepresentanter ingår. Behörighetsvillkoren återfinns i respektive kursplan.

Behörighetsvillkor till programmets kurser på utbildningsplan 2TL19 och 2TL13

Undantag från behörighetsvillkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven till en kurs inom programmet kan du ansöka om undantag från villkoren (dispens).

Viktigt att tänka på gällande din dispensansökan:

 1. Ansökan ska göras på den nya blanketten Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs/högre termin inom program
 2. Skicka din ansökan i wordformat (inte som pdf) till dispens@dentmed.ki.se när alla dina resultat är rapporterade i Ladok, men senast den 5 januari 2024 inför VT24
 3. Kontrollera att din ansökan är korrekt ifylld innan du skickar den. De fält du ska fylla i är:
  • Personuppgifter
  • Utbildningsprogram ("Tandläkarprogrammet")
  • Kurser/termin som du ansöker om undantag från behörighetsvillkoren för (lista här de kurser som du inte är behörig till på högre termin - om det är samma behörighetsvillkor till alla kurser inom den terminen kan du bara skriva "Termin 3 eller "Termin 5" eller vad som gäller för dig)
  • Kurs/kurser/moment du saknar (lista här det som du inte har godkänt resultat i)
  • De kunskaper/färdigheter som styrker att du har förutsättningar att klara de kommande kurserna (om du t.ex. skriver att du har gått en annan kurs som motsvarar den du saknar så behöver detta styrkas med intyg). 
 4. Du ska inte fylla i fälten för Ankomstdatum eller Dnr. Blanketten behöver inte signeras.

Frågor om undantag från behörighetsvillkoren ställs till studierektor Margareta Hultin margareta.hultin@ki.se.

Det är viktigt att du på ansökan redovisar de omständigheter som talar för att du har förutsättningar att klara kursen trots att du inte uppfyller behörighetsvillkoren. Har du på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper/färdigheter och finns det i så fall något som visar det? Finns det något annat som gör att du har bra förutsättningar att klara kursen?

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren, som till exempel på grund av sjukdom, av privatekonomiska eller av andra personliga skäl. Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 § ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Om det vid en samlad bedömning framkommer omständigheter som gör att du anses ha faktiska förutsättningar att klara utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas kan du beviljas undantag från behörighetsvillkoren.

Beslut om undantag fattas av programdirektor och meddelas via e-post i januari innan terminsstarten VT24.

Nedläggning av kurs - övergångsbestämmelser och restexamination

Från hösten 2019 har en ny utbildningsplan för tandläkarprogrammet börjat ges (2TL19) som gör att kurserna på utbildningsplan 2TL13 successivt kommer att läggas ner över tid.

Är du antagen till programmet HT18 eller tidigare gäller övergångsbestämmelser som finns att läsa om i respektive kursplan under rubriken Övergångsbestämmelser.

Enligt gällande övergångsbestämmelser för studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre restexaminationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen givits för sista gången. Se mer information på länken nedan. 

Datum för restexaminationstillfällen för kurser som läggs ner - utbildningsplan 2TL13.

Det är viktigt för dig att känna till att efter att de tre restexaminationstillfällen givits har du inte längre möjlighet att examineras inom ramen för kursens upplägg inom utbildningsplan 2TL13.

Byte av utbildningsplan

Normalt är processen följande: om du inte blir uppflyttad till högre termin på grund av att du inte uppfyller behörighetsvillkoren blir du omregistrerad på dina kvarvarande kurser under kommande läsår. När du uppfyller behörighetsvillkoren och kan påbörja en högre termin återupptar du dina studier.

Men i det fall den termin du ska flyttas upp till inte längre ges i den gamla utbildningsplanen (2TL13) görs tillgodoräknande av dina kurser in i den nya utbildningsplanen (2TL19). Du måste då följa det nya kursupplägget i utbildningsplanen 2TL19. Observera att kursupplägget är delvis annorlunda än i den gamla utbildningsplanen:

 • Det finns en del nytt innehåll i de nya kurserna som inte ingått i den gamla utbildningsplanen (några exempel på detta är Global oral hälsa på T4, Terapiplanering, och innehållet i kurserna Professionell utveckling)
 • Visst innehåll har flyttats från en högre termin till en lägre termin eller tvärtom
 • Visst innehåll har tagits bort (t.ex. valbar kurs)

Detta betyder att du kommer att behöva läsa vissa delar av kurser/hela kurser i den nya utbildningsplanen, som du inte kan tillgodoräkna dig från tidigare studier. Det behöver då göras en individuell studieplan för dig, så du kan planera dina studier enligt den nya utbildningsplanen. 

För omregistrering på kurs, återupptag av studier och en individuell studieplan, ska du kontakta studievägledaren.

Tillgodoräknande

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknande är upp till åtta veckor. Så det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du behöver ha beslutet innan kursen börjar bör du alltså ansöka senast åtta veckor innan kursen börjar.

Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". Första steget för dig är därför att själv se över programmets kurser (kursplaner med lärandemål och innehåll) på KI och jämföra dem med din tidigare utbildning. 

För studenter antagna H19 eller senare: kursplanerna för utbildningsplan 2TL19 fastställs ett år i taget allteftersom programmets läsår ges. För tillgodoräknanden på läsår 2-5 och framåt måste du därför vänta tills dessa kursplaner är framtagna.  

Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.

Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.

Du får heller inte CSN-medel för de antal hp du tillgodoräknar dig. 

Information om hur du ansöker om tillgodoräknande

Antagning till senare del

Det är inte möjligt att ansöka till senare del av tandläkarprogrammet vid KI.

Om du läst minst ett läsår (60hp) på tandläkarprogrammet på annat lärosäte och kan du istället ansöka till årskurs 1 via antagning.se. När du är antagen till programmet (inte innan dess) kan du ansöka om tillgodoräknade. Blir din ansökan beviljad har du möjlighet att bli uppflyttad till termin 3.

Observera att för att bli uppflyttad till termin 3 måste du bland annat ha kunskaper som är jämförbara med innehållet i kursen Farmakologi, 5 hp som ingår i programmets termin 2. Om du inte har dessa kunskaper så blir du inte uppflyttad, utan läser Farmakologikursen på termin 2 och väntar tills du kan bli uppflyttad till termin 3 nästkommande läsår. 

Uppflyttning till termin 3 sker dessutom endast i den mån det finns kursplats på programmet efter det att alla ordinarie studenter på programmet vid KI har erhållit plats. Med kursplats avses inte enbart plats på viss termin. Hänsyn tas till antalet studenter på hela utbildningsprogrammet enligt utbildningsuppdraget. Det är inte förrän senare i augusti det är möjligt att beräkna antalet kursplatser. 

För frågor, vänligen kontakta studievägledaren.

Diskriminering/trakasserier och rapportera incidenter

Om du vill påtala trakasserier/liknande kan du:

Rapportera en incident

eller kontakta:

Studievägledning

Studievägledarens uppgifter för dig som är student på programmet är att:

 • Svara på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter.
 • Ge vägledning och råd i frågor om utbildningen och studierna.
 • Ge råd och vägledning angående studievanor, studieteknik, studiesociala frågor, ev studieuppehåll och återupptagande av studierna.
 • Handlägga frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier, studiesociala frågor etc.
 • Vara handläggare i studiesociala kommittén.
 • Förbereda frågor till studiesociala kommittén, t ex uppflyttningsärenden, överflyttningsärenden, dispenser, återupptagande av studier efter uppehåll.
 • Hålla kontakt med studenter.

Om du inte är student på programmet men är intresserad av att veta mer så kan du läsa mer om och kontakta KI:s allmänna studievägledare

Resurser psykosocial hälsa

Studenthälsan erbjuder både enskilda samtal samt gruppträffar, mer info hittar du här:

https://utbildning.ki.se/studenthalsan

Projektet PARASOLL har initierats av KU och syftar till att ge studenter information om hur man kan ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. I projektet ingår en Canvassida: https://ki.instructure.com/courses/15411 

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta programdirektor som är krisansvarig på programmet. 

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta examinator för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

PK
Innehållsgranskare:
2023-11-27