Överklaganden

Vissa beslut som fattas av Karolinska Institutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan eller till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vilka beslut får överklagas?

På beslut som kan överklagas finns det alltid en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen talar om  hur, inom vilken tid och var beslutet kan överklagas. Beslut som kan överklagas är t.ex. beslut om att en sökande inte uppfyller behörighet för att bli antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller beslut om att inte få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. 

Av 12 kap Högskoleförordningen framgår vilka beslut som kan överklagas.


Överklagandenämnden har gjort en sammanställning över vilka beslut som kan överklagas till dem.

Hur överklagas ett beslut?

Överklagandet  av beslutet ska vara skriftligt och innehålla:

  • vilket beslut som överklagas (bifoga gärna beslutet)
  • vilken ändring du vill ha på beslutet
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandenämnden för högskolan eller Förvaltningsrätten i Stockholmär är mottagare av överklagan men den ska skickas/mailas till KI på adress:

Karolinska Institutet
Registrator
171 77 Stockholm

alternativt via e-post till:
registrator@ki.se

Beslutet ska överklagas inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det komma att avvisas.

Överklagandet lämnas alltid vidare till  Överklagandenämnden för högskolan eller Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information

Mer information om överklaganden och studenträtt: