Schema och gruppindelning

För att möjliggöra för studenterna att planera sin tid ska schemat anslås 2 veckor före kursstart.

Schema

Kursansvarig institution ansvarar för att scheman anslås senast två veckor innan kursstart. Undantag kan göras vid terminslånga, momentindelade kurser, där schema för respektive moment ska anslås senast två veckor innan momentet startar.

Scheman ska anslås på kurswebbens schemasida och ska vara tillgängligt för alla, d.v.s. inte publiceras på lösenordsskyddade sidor. Om kursen har flera olika scheman ska samtliga finnas tillgängliga på en och samma sida.

För att möjliggöra för studenterna att planera sin tid rekommenderas att ett ramschema tillgängliggörs senast fyra veckor innan kursstart.

Ramschemat ska innehålla uppgifter om examinationstillfällen, perioder för verksamhetsintegrerat lärande samt annan schemalagd tid utöver ordinarie arbetstid.

Schemat ska hållas uppdaterat och uppdateringar kommuniceras med studenterna på sådant sätt att alla kan förväntas ha möjlighet att ta del av informationen.

Schemaändringar som innebär att studenterna förväntas närvara tidigare eller senare än vad som angivits i en tidigare version av schemat ska endast i undantagsfall ske med kortare framförhållning än en vecka.

Gruppindelning

I de fall gruppindelningar påverkar studenternas schema ska information om gruppindelning kommuniceras till studenterna senast två veckor innan kursstart, eller vid momentstart för terminslånga momentindelade kurser, d.v.s. samtidigt som schemat ska finnas tillgängligt.

Observera att gruppindelning med namnuppgifter inte ska publiceras på öppna sidor på kurswebben. Använd istället e-post eller lösenordsskyddade sidor.

Information om hur gruppindelningen kommuniceras ska publiceras tillsammans med schemat på kurswebben.

Verksamhetsförlagd utbildning

För perioder med verksamhetsförlagd utbildning eller andra praktiska undervisningsmoment där det är svårt att ha ett detaljschema klart två veckor innan kursstart ska information om schemaläggning utöver ordinarie arbetstid (d.v.s. kvällar, helger och nätter) anslås senast två veckor innan periodens start. Av ramschema och kursschema ska det framgå om och när en sådan period inträffar.


Med moment avses en poängsatt del av en kurs som examineras för sig, se kursplanen.
Med ordinarie arbetstid avses kl. 8.00–17.00 måndag till fredag inom terminstid och med undantag för helgdagar.

2022-10-26