Studentinflytande

Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna och högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar i att påverka och utveckla utbildningen. För att studentinflytandet ska förverkligas krävs att studenterna tar en aktiv och engagerad roll både som individer och som ett kollektiv. En förutsättning för detta är att studenternas synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med respekt. Högskolan har ett ansvar för att praktiskt underlätta och på andra sätt uppmuntra och medverka till att studenterna engagerar sig i utvecklingsarbetet.

Deltagande i beslut och beredning

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Det är studentkårerna som utser studentrepresentanter.

Vill du bli studentrepresentant? Då ska du kontakta din studentkår.

Studentinflytande genom utvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och studenter informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna via kurswebben.

Utöver kursvärderingar genomförs ytterligare enkäter och utvärderingar (studentbarometer, VFU-enkät, examensenkät, alumnienkät, tematiska utvärderingar etc.) för att inhämta studenternas erfarenheter och synpunkter på utbildningen och studenternas situation.

Studentkårerna remissinstans vid interna remisser

I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera instanser (t ex institutioner) och ärendet har betydelse för utbildningen eller studenternas situation ska studentkårerna utgöra remissinstans.