För studenter på kursen Fördjupningskurs i obstetrik och neonatologi (7,5 hp) kurskod 2LK162

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap i sjukdomar och behandlingsalternativ hos gravida och födande kvinnor samt hos barn i neonatalperioden. Kursen ger en fördjupad förståelse för våra specialiteter och en större insikt i hur vi samarbetar vid olika tillstånd. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (termin 10), och förbereder studenten ytterligare för arbete inom de berörda specialiteterna.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt på neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus. Kursen bygger på simulerade övningar på KTC, fallbaserade seminarier, verksamhetsförlagd utbildning och utförande av en individuell uppgift, så kallad "critically appraised topic" – CAT.

Mycket varmt välkommen!

Malin Holzmann
Överläkare

 

Kursbeskrivning

Halva kursen syftar till fördjupad kunskap kring omhändertagandet av komplicerade graviditeter och förlossningar. Du deltar aktivt vid ronder samt träffar patienter på förlossningsmottagning och specialistmödravård under handledning. Du kommer både träffa patienter där graviditeten kompliceras av en underliggande sjukdom hos modern men även patienter där akuta händelser inträffar under graviditet eller förlossning, såsom hotande förtidsbörd, blödning, preeklampsi, infektion, avvikande förlossningsförlopp, hotande fosterasfyxi mm.

Den andra halvan av kursen syftar till fördjupad kunskap kring omhändertagandet av det nyfödda barnet, både när barnet föds för tidigt och de barn som är sjuka vid födsel i fullgången tid. Vi kommer fördjupa oss i omställningen från foster till nyfödd och de problem som då kan uppstå. Du kommer under kursen delta aktivt i familjecentrerad rond och omhändertagandet av sjuka nyfödda på avdelningen. Du följer även med neonataljouren vid ”larm”, exv. i händelse av akut kejsarsnitt och vacuumextraktion pga. hotande syrebrist. Du kommer även ges möjlighet att delta i mottagningsarbete, se ultraljudsundersökningar av hjärta och hjärna samt delta i röntgenrond och ordinarie utbildningsmoment på kliniken.

Efter kursen skall du kunna analysera relevanta sjukdomstillstånd hos gravida kvinnor, fostret i magen, det nyfödda barnet och barn som fötts prematurt eller drabbats av komplikationer under fosterstadiet, förlossningen eller nyföddhetsperioden.

Du får även göra en individuell uppgift, så kallad "critically appraised topic" - CAT. Uppgiften ger både en fördjupad kunskap och förståelse för de båda specialiteterna och är en nyttig förberedelse inför stundande kliniskt arbete efter läkarexamen där arbetsmetodiken kan appliceras för samtliga specialiteter. Det enskilda arbetet innebär att varje student besvarar en kliniskt relevant frågeställning inom antingen obstetrik eller neonatologi utifrån tillgänglig evidens (vetenskapliga publikationer). Det kan röra sig om ett område med nytillkomna behandlingsmetoder, eller sjukdomstillstånd med varierande policy mellan sjukhus, dvs medicinska situationer där evidensläget är oklart. Kursledningen hjälper till med handledning för arbetet.

 

Arbetsformer

  • Kliniskt arbete under handledning på förlossningsavdelning, antenatalavdelning, BB, specialistmödravården, förlossningsmottagning samt neonatalavdelning och neonatalmottagning.
  • Workshops/seminarier med bland annat fall som rör graviditet, förlossning och det nyfödda barnet.
  • Simulerade övningar kring förlossningskomplikationer och omhändertagande av det nyfödda barnet på KTC.
  • Individuellt arbete, CAT, enligt ovan.

 

Examination

För godkänd kurs krävs närvaro på kliniska placeringar och workshops/seminarier samt godkänt enskilt examensarbete (CAT, se ovan). Examensarbetet redovisas inför hela kursen, där varje student även är opponent på en annan students arbete.

 

Kursperiod

Vårterminen 2024: Måndag 2024-04-29 – Torsdag 2024-05-30

Höstterminen 2024: Onsdag 2024-12-04 – Torsdag 2025-01-16

Vårterminen 2025: Fredag 2025-05-02 – Torsdag 2025-06-05

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatoriskt för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering.

Schema

Nedan presenteras exempel på hur ett seminarieschema samt VFU-schema kan se ut. Detaljerat teorischema presenteras i TimeEdit.

Fastställt schema publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Ramschema

Kursanalys

Kontaktpersoner

Malin Holzmann, Överläkare

Kursansvarig och examinator

Stina Wretler, Specialistläkare

Klinisk assistent inom obstetrik

Emma Steen, Specialistläkare

Klinisk assistent inom neonatologi

Hanna Bergström

Kursadministratör
MH
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2024-01-04